BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6                         1     1   1       1   1                                 1                                     00
01 16   1     2         1 2       1 1 1   1                 1 1 1               1                 1                       1 01
02 12   1         1           1             1         1             1 1     1           1   1               1           1   02
03 20                     1   1         2 1         1 1 1             1     1 1                     2   1 1     1   1 1 2   03
04 19     1         1       1       1 1 1 1 2 1                 1         1 1                       2           2     1   1 04
05 14           1       1     2 2     1   1               1                         1 1         1               1   1       05
06 13           1   1   2             1 1                     1               1     1           1       1         1 1       06
07 22   1     1 1           2   1       2     1 1   1   1                 1         1 1 1 1     1       1         1     1 1 07
08 13   1               1   1                 2               1       1   1                         3   1             1     08
09 17     1     1   2 1       1                   1           1           1           1   1               1 1   1 1 2       09
10 16     1       1 1   1         1           1 1 1                         1 1     1         1     1       1     1     1   10
11 19           1 1 1           1         1   1         1 1 2                     1   1           1   2           1 2     1 11
12 17   2       1     1 1           1     2             1   2         1     1 1           1                           2     12
13 11           2                 1         1   1 1         2                     1                                     1 1 13
14 13                       1     1         1             1   2       2                                     1       2     2 14
15 24       1 1       1 2 1 1       1 1 1           1   1     1 1   1   2   1 1       1     1               1   1   1       15
16 16                       1 3     1 1               1     1   1           1               1                   2 2       1 16
17 8             1                           1                       1           1   1       1             1     1         17
18 17     1           1     2                         1       1 1       1 1       1 1       1     1 1     1   1       1     18
19 24             1       1 1                 1   1     2 1     1 2   2     1               1       2 2     2 1 1       1   19
20 15   1     1           1         1   1             1     1 1 1 1   1 1           1                       1           1   20
21 14       1 1   1     1               1         1       1   1           1 1   1             1   1             1           21
22 21       2     1   1 1     1 1           1         1     1       1             1     1       1   1 1     1   2   2       22
23 14   1 1                   1     1 1     1   1 1           1                 2     1                     1   1           23
24 13       1     1               1           1         2 1       1         1                 1 1               1         1 24
25 22 1     2         1   1     1           2           1                     3     1 1 1   1     2       1           1 1 1 25
26 18 1       1             1     1                 1             1   2                   1       2   1   3 1       1 1     26
27 12         1     1               1 1 1               1           1 1 1                   1       1                   1   27
28 20           2 1   2   1 1           1                 1       1     1 1 1               1 1   1     1       1       1 1 28
29 16         1 1                 1   1   1           1           1   2                   1 1   1   1       1 2             29
30 21 1   2         1   1 1         1   2               2     1                   1   1     1           1   1 1     1 1 1   30
31 27 2           1         1     1   1     1     3 2   2     1 1   1           1           1 1 1 1   2     1 1           1 31
32 13 1                                 1     1             1           1       2       1     1 1   1 1     1               32
33 16   1     1 1       1         1       2     1     1   1                         1 1     1                 1 1         1 33
34 17 1 1                     1       1 2   1           1 1   1       1   1             2             1 1               1   34
35 15   1         1 1     1   1                 3   1 1                 1           1   1     1               1             35
36 22     2         1     1 1     1   1 1                 1 1   1   1 1 1 1                   1 1       1   1         1 2   36
37 17       2   1       1                 1 1   1       1 1 1       1                   2 1       1     1 1                 37
38 17 1                               1   1       1                       1             1 1 1     1     4     1 1   1   1   38
39 15   1           1   1           2                       1       1       1           1     3                       2   1 39
40 17       1   2     1   1                 1 1         1     1 1       1         1             1       1     2       1     40
41 19       1               1 1       1           1 1             1     2       1 1 1     1   1       1   1 1       1     1 41
42 15       1   1   1                 1           1 1 2   1   1 1                                         1 1             2 42
43 16 1               1       1   1           1   1                   1       2                   1               1 1 1 1 2 43
44 10                         1       1       1   1                                     1   1   2 1                 1       44
45 14     1   1             1         1         2       1         1           1 2           1 1       1                     45
46 16         1   1 1 1                     1 1             1   2   1           1 1       1 2           1                   46
47 14   1   1                   2         1       1 1 2         1                 1     2                 1                 47
48 14             1       1           1     1 1   1                         1   1     1   1   1         1       1     1     48
49 16   1   1         1         2     2                               1 2 1         1 1         2                 1         49
50 16 1                                         1       1     1           1   1     1     1         1 1 1 1   1       1 2   50
51 19     1     1       1 1 1             1   1           2 1   1   1     1 1         1                         1     1   2 51
52 16 1 1   1   2     1                     1                           1       1         2 1   1                 1   2     52
53 11 1                                   1 1 1       2         1     1                               1   2                 53
54 22   2           1 1       1   1 1   1   2     1               1 1   2         1 1 1     1       1             1     1   54
55 14   1                 3     1   1     1 1             1                     1               2     1           1         55
56 9                   1                   2             1           1     1                         1           1     1   56
57 15           1     1         1       1     2 1             2                               1         2 1   2             57
58 12                               1             1                 2             1   1     1   1 1   1         1 1         58
59 14     1       1       1   1   1 1           1     1             1   1 1   1         1                         1         59
60 14                     1     2               1 1   1 1   1   1 1   1                 1               1     1             60
61 13           1       1 1   1       1         1             1     1             1               1       1         1     1 61
62 14     1   1                   1                     1               1   1 1 1   1       2   1         1               1 62
63 13 1       1               1 1               1               1 1                     1   1           1 2         1       63
64 15 1 1   2       1                                 1   1   1     1   1 1   1   1               1       1                 64
65 12                   1       1               1   1     1                         1                 2 1   1   1         1 65
66 16 1 1 1       1   1           1             1                     2     2 1       1     1         1           1         66
67 18         1     2             2             1 1       2   1                   1                 1         1 2   1 2     67
68 12               1 1             1       1   1 1               1 1       1                       1       1     1         68
69 13       1           1             1   1       1   1 1               1 1               2   1         1                   69
70 15 1               1   1       1   1         1   2     1 1             1             2         1           1             70
71 15 1   2       1 1 1         1         1                                   1     1         1 1 2                     1   71
72 16 1   2             2   1                 1       1           1 1     2             1       1   1       1               72
73 17                 1       1   1 1         1     1         1 1 1         1   1 2                 1     1       1   1     73
74 24 2     2     1 1         2 1     1               1   2 1     1             1 1   1       1       1           1 1 1   1 74
75 13                                     2         3               1         1 1 1 1 1       1                   1         75
76 15   2 1   1           1       1         1                                   1 1 1     1         1   2           1       76
77 14 1 1 1   1   2                           1   1                     1             1   1       1                 1 1     77
78 15       1                       2               1     1     1 1       1 1       2 1   1 1                       1       78
79 12                     1   1 1     1   1                   1   1 1         1               1   1       1                 79
80 9     1                     1   1                             1         1               1 1   1             1           80
81 21 1   1             1   2 1         1     1                       1   1       2     1 1         3         1 1 1     1   81
82 17 1         2 1             1             2       1           1 2   1     1 1         2                   1             82
83 23 2   2 1           1   1   1 2     2   1     1             1           2 1 1   1     1     1       1                   83
84 15         1   1               1                   1         1       1     2 1         1   1             2 1       1     84
85 19   1       1   1       1   1         1           1     1   1 1         1 1   1 2   1         1           1           1 85
86 16         1   2   2                                 1           1   1   1   1     2         1           1     1     1   86
87 17             1               1     1 1   2       1     1                   1 1     1 1   1       2       2             87
88 11                       1     1                     1   1     1       2 1       1                 2                     88
89 16                 1 1           2     1       1 1 1   1     1               1   1   1 1     1                       1   89
90 13           2 1         1     1 1   1 1     1   1                         1                 1   1                       90
91 13   1     1       1         1                         1   1   1     1 1     1     1 1             1                     91
92 11     1 1 1     1 2                         1     1     1       1                                                     1 92
93 24       1 1   1 2                 1                     2         2   2       2   1   1   1     1     1 1 1   2     1   93
94 16   1 1 1 1           1   1 1           1     1 1     1 1     1               1           1 1                           94
95 25   1 1   1           1 1   1 1 1     1     1   2   1     1   2     1     1       1           1       2 1   1   1       95
96 23         2   1 1 1 1             1         1 1 1           2         1   1 1     1   1 1   1       1 1       1   1     96
97 17 1     1       1   1   1       1   1           1           1   2               1         1               1 1     1 1   97
98 15       1 1 1         2 1           1           1         1   1                 1   1                 1   1     1       98
99 15 1             1         1 1   1     1 1           1   1       1                             2   1       1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng