BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11     1   1   1         1     1         1           1         1                                               2 1       00
01 7                                                     1     1                   2   1               1     1             01
02 13             1   2                             1     1                 1   2             2       1 1 1                 02
03 14           1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1       1           03
04 11 1     2                         1   1           1       1     1   1                       1                     1     04
05 14   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1     1         1       1   1         05
06 11             1 1             1           1           1   1     2   1 1                         1                       06
07 9   1     2                                   1                           1     1                     1   1         1   07
08 12   2           1               1 1         2       1                 1                         1         1       1     08
09 5                     1   1             1           1                                               1                   09
10 11                 1 1         1 1 1   1         1               1                 1           1                     1   10
11 13     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1                   1             1     1 11
12 14           1     1                               1   2           1                   1 2     1   1         1     1 1   12
13 6           1               1                                                           1       1                 1   1 13
14 9                                                     1         1 1                         2   1           1   1 1     14
15 9                                   1                       1                       1 1 1   2       1     1             15
16 13 1   2   1                             1   1   1       1           1                             1         2     1     16
17 16             1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1         1             17
18 5             1       1                 1           1                                                 1                 18
19 9   1   1 1                                               1                   1       1                           1 1 1 19
20 12 1                         1 1   2     1               2                                           1       1   1   1   20
21 9 1                 1                                   2         1   1                       1         1 1             21
22 16                   1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1               1             1   2   1   22
23 11           1   1         1 1 1 3                   1                                     1           1                 23
24 7                       1                       1       1 1               1     1     1                                 24
25 10                               1 1   1                   1   1       1   1                           1       1 1       25
26 14     1       1 2                           1     1             1       1   1     1   1 1 1                           1 26
27 7                               1 1       1                                                       1 1 1       1         27
28 6           1   1                 1 1                 1                       1                                         28
29 14   1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1                               1 29
30 11         1       1                   1     1               1                 3   1     1                 1             30
31 12                 1             1   1           1 1     1                 1 1     1                     1   1     1     31
32 12         1 1                                   1 1       1     1                     1 1 1               1       1   1 32
33 12 2                 1       2                                     1 1       1     1           1   1   1                 33
34 10 1             1       1   1         1 1             1                                   1           1   1             34
35 8                         1         1         1         1   1         1                         1             1         35
36 6   1                                 2                                         1       1                     1         36
37 11                         1       2 1       1               1         3         1           1                           37
38 10       1       1   1   1     1     1                         1                     1                     1     1       38
39 10   1 1           1     1                           1   1     1             1                                 1     1   39
40 12       1   1         1   1     1             1               1         1     1               1 1   1                   40
41 12     1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1                           1     1         41
42 12 2   1   2                                                   1     1       1   1               1   1   1               42
43 10                                               1               1           1 2             1     1               1   2 43
44 13     1                             1                     1           1             1       1 1     1       1   2 1   1 44
45 10                 1   2                 1     1                         1           1           1               1   1   45
46 12                     4                                     1     1 1                     1             1 2   1         46
47 15           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1               1         2   1     47
48 9                                     1           1     1   1                     1 1     1               1       1     48
49 15             1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1     49
50 11     1                   1 1           1               1                         1             1   1   1   1 1         50
51 16 2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2         1           1         1   51
52 20       1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2         1 1   1     52
53 16   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1                       53
54 11             1 1       1     1                       1         1         1         1       1         1               1 54
55 11                 1       1               1   1     2 1             1   1                       1           1           55
56 6                                             1     1         2                   1                                 1   56
57 12 1           1                             2       1                   1 1       1     1 1             1   1           57
58 7 1                                             2                 1 1                                 1       1         58
59 6               1                                         1                 1                 1         1         1     59
60 6                               1                                         1   1                         1         1 1   60
61 10               1   1   1               1         1         1   1                           2           1               61
62 19                 1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1           1   1     2   1           62
63 6 1     1         1     1                                                   1                   1                       63
64 11                                 1       1 1   1         1                 1 1     1                 2             1   64
65 12     1       2               1           1   1           1             1 1           2             1                   65
66 9                     1       1   2 1       2                                   1                                     1 66
67 10                     1 2             1                   1                           1       1   1   1     1           67
68 12                   2       1 1   1   1 1                                       1           1     1                   2 68
69 10     1                     1                 1             1 1                           1 1         1             1 1 69
70 12         1                   1               1   1     1     1       1 1   1         1     1 1                         70
71 10                   1       1 1     1                                       1   2                 1         1     1     71
72 16     2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1     1         1             1   72
73 5           1                           2                             1                                         1       73
74 11           1 1         1                       1 1         1 1     1                       1           1       1       74
75 8 1                       1                   1 1                       1 2   1                                         75
76 11       1                     1                                       1 1       1 1       2     1               1   1   76
77 7   1                           1             1         1 1               1             1                               77
78 11             1 1   1                                     1       2                               2 1 1 1               78
79 18       1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1               79
80 6 1       1               1                                     1   1                                                 1 80
81 11     1   1           1   1 1       1             1                       1           1   1             1               81
82 9   1   1       1         1         1     1         1         1                                                 1       82
83 12           1           1     1 1   1             1             2                       1               1 1   1         83
84 13 1   1               1       1 1                       1       1     1 1                         1           1       2 84
85 10   1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1                                       85
86 11           1 1     1       2   1         1         1               1                                   1           1   86
87 9           1 1     1     1                                     1   1               1   1     1                         87
88 7         1   1                     1               1                                     1                     1     1 88
89 10   1       1       1                   1       1         1 1     1               1           1                         89
90 10                         2         1     1     1         2         1     1                               1             90
91 9       1   1           1 1       2                                             1     1   1                             91
92 15         2     2 1         1             1       1             1                   1     1     1   1       1       1   92
93 12   1   1         1                                         2   1 1   1             2       1 1                         93
94 6 1                                   2               1                                       1           1             94
95 10           1 1           1                 1     2 1                           1               1     1                 95
96 10   1   1             1                 1 1                       1                     1     1 1   1                   96
97 8   1                 1 1   1                                                                   1   1       1 1         97
98 6                                                                 1     1           1 1       1   1                     98
99 8   1 1   1                               1                                 1     1     1                           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
Ngày
/
Tháng