BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/09/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
Ngày
/
Tháng
00 17       1             1             1             1               1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2         00
01 15                         1 1                   1   1 1       2       1 2   1   1                 1       1           1 01
02 9 2 2         1                           1     1                               1                 1                     02
03 8                 1   1                   1   1               1     1           1                             1         03
04 5                               1               1                         1         1                   1               04
05 15 1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1             1         1             1             05
06 8   1             1                 2                             1               1 1                         1         06
07 12   1             1       1                   1   1     1     1             1                         2     1         1 07
08 12                   2                             1     1   1   1                   1       1           1     1     1 1 08
09 13             1 1 1   1         1   1       2                           1     1                     1     1   1         09
10 9         1               1       1   1                 1                                 1                   1 1     1 10
11 11           1   1       1           1 1                           1 1   1   1                         1           1     11
12 6               1           2                             1                                     1                     1 12
13 7                         1             1       1                 1       1 1                                 1         13
14 8                             1                                 1         1       1 1 1 1                           1   14
15 11 1       1       1           1               1             1           1     1 1                 1   1                 15
16 12 1                       1 1     1                 1     1     1                 1       1     1 1                 1   16
17 12           1             1             1 2                 1                     1       1 1           1   1   1       17
18 7                     1               1             1       1       1                     1               1             18
19 8                             1             2       1     1 1       1         1                                         19
20 16     1             1 1                 1             1   1 1       1       2   1                 1 1   1 2             20
21 12   1         2                                                           1     1   1 1       1 1   1   1   1           21
22 11       1               1           1 1 1           1               1 1                     1           1             1 22
23 16               1     1         1       1 1 1                   1           1     2     1         1 1   1         1 1   23
24 15   2                   1 1   1     1             1       1               1   1               1   1   1   1         1   24
25 14 1       1 2   1           1     1     1       1     1           1           1                     1               1   25
26 6                   1                                                     1               1     1                 1 1   26
27 13                               1               1   1                           1       2     3   1 1       2           27
28 10   1   1       1   1                       1     1 1                             1   1           1                     28
29 11   1   1             1                               1     1         1   1                       1 1       1 1         29
30 10   1     1   1       1       1               1   1                             1             1         1               30
31 11         1     1                     1                 1         1         1               1 1         1   1   1       31
32 11     2                                           1   1         1 1           1     1 1       1   1                     32
33 13                                   1     1       1   1       1       1         1     1 1                   1   2     1 33
34 10                   1       1 1 2         1                 1     1         1                 1                         34
35 12 1       1                                                           1 1 1     1                 1 1       1   2     1 35
36 5                 1           1                                           1           1                   1             36
37 17   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1             1       1 1     1                 1   37
38 10     1                                     1         1       1 1     1                     1               1     1   1 38
39 9                   1                         1 1       1     1               2               1 1                       39
40 9         1 1       1       2         1                               1                           1                 1   40
41 7         1                                 1     1                   1             1                               2   41
42 13         1   1                     1 1 1               3                                       1       1 1     2       42
43 13 1   1             1   1         1 1   1                                   1     1 1   1   1               1           43
44 14     1     1           1       1       2 1         2     1     1             1                       1   1             44
45 12           1     1 2                 1           1 1 1               1                                 1     1   1     45
46 10       1 1 1                     1         1                                 1       1 1                   1       1   46
47 14     1             1   1             2               1               1                       1 2     1 1         2     47
48 12 1         1             1 1   2 1 1                       1   1           1                                 1         48
49 11       1               1   1   1         1         2                   1           1     1                     1       49
50 6                       1 1   1                                   1                               1   1                 50
51 11   1         1     1           1 1             1           1                   1           1 1     1                   51
52 9                           1 1 1           2 1                                       1                 1 1             52
53 12                 1                     1                     3   1 1   1             1   1             1 1             53
54 16         1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1                           1   1             1   1 54
55 11           1         1   1           1                 1                               1 1   1         1     1 1       55
56 12 1       1 1           1   1     1       1           1 1 1             2                                               56
57 11     1             2   2                     1 1                           1   1   1                 1                 57
58 9 1 1 1                                       1                         1                         1         1       2   58
59 4 1                 1                                                   1 1                                             59
60 10 1           1       1           1   1 1   1   1               1                                   1                   60
61 11                         1   2           1 1         1     1                   1     1 1   1                           61
62 10             1                       1   1     1         1 1                   1   1     1         1                   62
63 4           1                       1                                                       2                           63
64 12     2                 1         1     1             1                             1 1         1             1     2   64
65 7             1   1         1                               1             2       1                                     65
66 5                                   1                     1                               1 1 1                         66
67 8               1                     2                           1                 1                 1       1 1       67
68 7     1   1                               1             1               1         1                   1                 68
69 11                         1                   2     1   2       1             1                   1         1   1       69
70 7 1           1                 1   1       2                                                   1                       70
71 9       2                                           3                                           1         1     1   1   71
72 14   1                 1         1 1                       2     1               1   1 1 1 1 1                     1     72
73 12     1 1     1   3 1       1                     1                               1                         1   1       73
74 11             1                               1           1   1   1         1     1 1       1         1       1         74
75 10           1                           1       1               1 1   1 1 1     1               1                       75
76 11       1                     1               1   1                   1   1   1 1       1                   1     1     76
77 19 2     1     1                         1             1 1   1     2     1             1 1     1       1       1   1 1 1 77
78 6                                                   1     1               1           1                         1     1 78
79 10           1                   1 1                                         1         1 1 1     1             1   1     79
80 12           1     2             1 1 1     1       1           1     1                     2                             80
81 18 1   1   1           1   1   1         1 2               1               1       1 1 1             1   1             2 81
82 11     1   1     1 1         1   1     1           1       1                                           1           1     82
83 11                 1                                           1 1 2       1   1                     1 1           1   1 83
84 8                 1                                           1       1     1 1                   1 1     1             84
85 8   1 1                       1                       1       2 1                                           1           85
86 11             1   1   1   1               1 2                           1       1           1                     1     86
87 10               2   1   1                       1     2 1           1                           1                       87
88 13                           1       1     1             1     1 1         1 1 1               1 1           1 1         88
89 15                     2     1 1       1       1       1   1 1                 1           1     1   1     1           1 89
90 19       1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1 2     1               1             1             90
91 11               1       1           1   1       1 1       1             1               1   1                   1       91
92 7       1                 2                       1                     1                           2                   92
93 9         1             1       1             2                     1 1                       1                   1     93
94 11       1 1                       2                   1 1 1                   1   1   1                               1 94
95 10             1       1             1         1                     1                   1 1             1       1 1     95
96 9       2                     1                             1       1         1     1                 1           1     96
97 9     1                 1                       2           1 1                   1                   1   1             97
98 5   1                             1                                 1 1               1                                 98
99 8 1             1                                               1     1             1   1 1                           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
Ngày
/
Tháng