BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11     1 1             1                     1             1             1             1               1 1       1     1 00
01 14     1                   1                                   1 1                   1   1 1       2       1 2   1   1   01
02 9                           1         2 2         1                           1     1                               1   02
03 16 1   2 1         1   1 1 1       1                   1   1                   1   1               1     1           1   03
04 8   1 1       1               1 1                                   1               1                         1         04
05 16   1 1       1                       1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1             1 05
06 10           1 1     1             1     1             1                 2                             1               1 06
07 11   1       1       1                   1             1       1                   1   1     1     1             1       07
08 8               1                   1                   2                             1     1   1   1                   08
09 12 1                             1                 1 1 1   1         1   1       2                           1     1     09
10 5                                             1               1       1   1                 1                           10
11 14         1   1       1   1       1             1   1       1           1 1                           1 1   1   1       11
12 10     1           1   1 1     1     1               1           2                             1                         12
13 10       1         1 1     1                                   1             1       1                 1       1 1       13
14 7                 1     2                                         1                                 1         1       1 14
15 14           1   1       1 1 1         1       1       1           1               1             1           1     1 1   15
16 10             1                   1   1                       1 1     1                 1     1     1                 1 16
17 12     2             1   1       1               1             1             1 2                 1                     1 17
18 9       1 1           1 1                                 1               1             1       1       1               18
19 10                 1         1                                     1             2       1     1 1       1         1     19
20 16         1   1         1     1 1         1             1 1                 1             1   1 1       1       2   1   20
21 6             1                         1         2                                                           1     1   21
22 12   1       1       1     1                 1               1           1 1 1           1               1 1             22
23 13       2 1                                         1     1         1       1 1 1                   1           1     2 23
24 10                                       2                   1 1   1     1             1       1               1   1     24
25 17   1 1       1         1 1           1       1 2   1           1     1     1       1     1           1           1     25
26 5 1   1                       1                         1                                                     1         26
27 6                 1                 1                               1               1   1                           1   27
28 13       1     1   1         1   1       1   1       1   1                       1     1 1                             1 28
29 9                 1                 1   1   1             1                               1     1         1   1         29
30 12           1       1 1       1         1     1   1       1       1               1   1                             1   30
31 8         1       1                           1     1                     1                 1         1         1       31
32 11       1           1 1             1     2                                           1   1         1 1           1     32
33 13   1   1 1 1                     1 1                                   1     1       1   1       1       1         1   33
34 12   2         1                                         1       1 1 2         1                 1     1         1       34
35 12 1         1     1     1       1 1   1       1                                                           1 1 1     1   35
36 5           1                   1                     1           1                                           1         36
37 19   1 1               1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1             1 37
38 6                                         1                                     1         1       1 1     1             38
39 10     1 1                           1                   1                         1 1       1     1               2     39
40 11         2       1           1               1 1       1       2         1                               1             40
41 6                     1         1             1                                 1     1                   1             41
42 11   1                       1 1               1   1                     1 1 1               3                           42
43 12 1           1   1                   1   1             1   1         1 1   1                                   1     1 43
44 13               1                         1     1           1       1       2 1         2     1     1             1     44
45 13               2     1     1                   1     1 2                 1           1 1 1               1             45
46 9                 1   1     1               1 1 1                     1         1                                 1     46
47 9                           1       1     1             1   1             2               1               1             47
48 12                       1             1         1             1 1   2 1 1                       1   1           1       48
49 9                   1                       1               1   1   1         1         2                   1           49
50 9 2     1           2                                       1 1   1                                   1                 50
51 9                                 1     1         1     1           1 1             1           1                   1   51
52 9   1   1   1                                                   1 1 1           2 1                                     52
53 15   1       2   1   1 1             1                 1                     1                     3   1 1   1           53
54 15         1 1             1                   1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1               54
55 7       1             1                         1         1   1           1                 1                           55
56 16       1 1                   1   1   1       1 1           1   1     1       1           1 1 1             2           56
57 12   1                   1         1       1             2   2                     1 1                           1   1   57
58 9 1   1   1                   1       1 1 1                                       1                         1           58
59 9       1     1 1       1     1       1                 1                                                   1 1         59
60 12                         1   1     1 1           1       1           1   1 1   1   1               1                   60
61 14       1     1 2                 2                           1   2           1 1         1     1                   1   61
62 11                   1           2   1             1                       1   1     1         1 1                   1   62
63 7 1 1     1                 1   1               1                       1                                               63
64 14 1       1         1   1 1       3       2                 1         1     1             1                             64
65 12                   1 1     1   2                 1   1         1                               1             2       1 65
66 5 1       1                 1                                           1                     1                         66
67 5                 1                                 1                     2                           1                 67
68 7                           1             1   1                               1             1               1         1 68
69 11         1               1   1                               1                   2     1   2       1             1     69
70 8                   1               1 1           1                 1   1       2                                       70
71 10   2 1       1 1                           2                                           3                               71
72 10         1             1               1                 1         1 1                       2     1               1   72
73 10                                         1 1     1   3 1       1                     1                               1 73
74 13 1           2           1     2                 1                               1           1   1   1         1     1 74
75 10                                 1             1                           1       1               1 1   1 1 1     1   75
76 15           1 1 2 1 1           1           1                     1               1   1                   1   1   1 1   76
77 11                                     2     1     1                         1             1 1   1     2     1           77
78 7 1 1     1                 1                                                           1     1               1         78
79 8 1   1         1   1                           1                   1 1                                         1       79
80 12                 1                 1           1     2             1 1 1     1       1           1     1               80
81 14     1                   1           1   1   1           1   1   1         1 2               1               1       1 81
82 11           1             1               1   1     1 1         1   1     1           1       1                         82
83 8           1                                         1                                           1 1 2       1   1     83
84 7                 1                 1                 1                                           1       1     1 1     84
85 14 1             1 1       1 1 1     1   1 1                       1                       1       2 1                   85
86 10                     1                           1   1   1   1               1 2                           1       1   86
87 11     1                 1                           2   1   1                       1     2 1           1               87
88 12       1     1           1                                     1       1     1             1     1 1         1 1 1     88
89 12 1                             1                         2     1 1       1       1       1   1 1                 1     89
90 19 1                           1             1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1 2     1       90
91 10           1   1                                   1       1           1   1       1 1       1             1           91
92 8         1           1 1                   1                 2                       1                     1           92
93 13 1 1   1                 1 1     1           1             1       1             2                     1 1             93
94 11                       1       1           1 1                       2                   1 1 1                   1   1 94
95 8                         1 1     1               1       1             1         1                     1               95
96 8                             2             2                     1                             1       1         1     96
97 13           1   1   1 2     1             1                 1                       2           1 1                   1 97
98 9           1   1             1   1 1   1                             1                                 1 1             98
99 6               1                   1 1             1                                               1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng