BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/09/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
Ngày
/
Tháng
00 20   1 1   1   1     1         1       1           1     1       1 1         1   1   1   1   1     1   1   1           1   00
01 21       1 1   2 2           1   2 1         1     1       1 1 1   1     1 1         1                   1     1           01
02 15             1         1   1 1         1     1 2   1             1           1         1         1               1 1     02
03 18               1       2     1       1       1       1 1       2       1                       3         1 1     1     1 03
04 17           1     1   1                           1     2 1     1     1 1     2       1               1 1             2   04
05 13       1                   1 2     2   1                 1       1 1   1                 1   1                           05
06 12     1 2         1       1 1                       1     1     1     1             1                         1           06
07 19           1 1       2             1     1                     2 1             1     1   1 1   1 1       1         1 1 1 07
08 15     1 1     1       1 1       1       1 1                   1                   1   2         1 2                       08
09 11 1   1                   1   1         1                   1     1       1       1                 1               1     09
10 22   1   1   1       1                 2     1 1         1   1       2     1     1     1     1   2 1 1 1               1   10
11 14     1   1 1               1     1 1 1   1                             1             1   1                     1   1   1 11
12 18 1 1 1 1 1       1                     1         1 1   1   1           2   1       1             1             1       1 12
13 9     1       1     1           1           1         1                       1             1       1                     13
14 21     1     1 1       1 1       1     1   1 1   1           1     1 2     1   1   1 2                 1         1         14
15 22 1     2 1   1 1     1 1 1 1           1         1       1 1 1 1   2                   1                 1 1           1 15
16 15                   2 1       3       1           1       1   1                         1         1         1     1   1   16
17 7     1                                                           1                   1       1       2     1             17
18 10 1   1           1   2                                           1             1                 1               1 1     18
19 14               1     1   1 1         1 1 1                                         1 1 1 1         1                   2 19
20 13               1       1   1   1                 1   1       1 1                 1       1                 1     1   1   20
21 14   2   1                                     2       1 1       1                   1               1       1       2 1   21
22 21 1     1           1   2 2   1     1 2 2                             1       1         1             1 1     1 1 1       22
23 16           1       1   1   1 1   1       1       1   1   1                   1             1 2     1                 1   23
24 15         1       3     1 1                 1                     1   1               1           1             1   1   2 24
25 15 1   1         1           1     1 1 1                           1   1   1   2                 1           1           1 25
26 13     1     1         1         1 1         1                 1   1                           1 1         1 1       1     26
27 14         1               1       1               1       1     1   1     2     1   1         1   1                     1 27
28 16 2             1     1     1   1 1   1                       1 1           1   1 1                         2       1     28
29 11         1                       1         1             1           2 1   1     1                               1 1     29
30 27       1 2 2   1           1   1             1   1   1 1       2   1 2         2 1       1             1     3         2 30
31 27           1         1   1           2 2   1       1   1 1   1   1   1     1 1 1   1             2 3     2             2 31
32 9   1     1 1             1               1                     1                 1   1                       1           32
33 15       1     1           1     1 1         1 1       1             1   2                 1 1           1         1       33
34 20     1           1           1           3             2 1     2           1 1   1               1   2       1     1   1 34
35 19   1           1       1   1 1         1 1         2               1                       3   1       1 1   1 1 1       35
36 12           1   1     1         1         1 1             1     1                       2               1             1   36
37 18       1 1         1     1               1     2   1 1 1         1     1     1 3           1                           1 37
38 10                 1               1             1     1   1   1         1 1                         1   1                 38
39 17       1   1 1   1                   1           2 1 1           1             1 1       1   1 1 1             1         39
40 14 1       1     1 1 1           1     1 1                                     1     1 1                     1 1         1 40
41 14                     1   1 2 1           1     1         1 1 1   1             1                   1     1               41
42 13   1                                                   1 1           1   1                     1 1 1     1   1 1 2       42
43 21 1       2 1           1 1   1             1       1 1       1   1   1   1 1     1   1             1       1       1 1   43
44 16         1 2                 1       1 1                 1 1 1   1             2     1       1     1               1     44
45 18   2     1 1         1     1                         1   1 1                   1   2       2                 2 1       1 45
46 13 1   1             1           1     1   1             1           1         1       1   1   1               1           46
47 18         1                         2 1         1           1 1         1         2     1     1     1     1   1 1 2       47
48 11               1   2   1               1                 1           1       1       1             1 1                   48
49 16 1   1                             2     1         2     2 1     1 1     1               1   1                     1     49
50 12   2                             1     1       1   1         1                   1     1 1 1                           1 50
51 9       1   1   1     1                                     1         1 1             1         1                         51
52 14 1                               2                 1 2                   1   1 1   1     1     1     1               1   52
53 18             1         2 2     1             1         1             1 1     1 1   1 1   1       1               2       53
54 26 1   2       2     1         1         1   1     1         1   1     1       2     3     1   1     1 1 1       2   1     54
55 10         1     3                   1           1 1                     1     1                                 1         55
56 19       1     1         1                     1 2             1       1   1   2   1           1 1       1   3       1     56
57 20 1               2         1       1                 1 1       1 2   1   1           2 2 1 1         1               1   57
58 19             1                   2   1   1       1 1 1 1     1                               1     1 1 2     1 2     1   58
59 16               1 1           1   1         1 1   1                 3     1             1   1           1       1 1       59
60 25   1           1 2 1       1     2 2     1     1   1       1 1       1         1 1         1 1   1 1   1         1     1 60
61 13       1       1           1 1         1 1               1               1                 1   2               1     1   61
62 12   1             1       1 1   1 1         1 1 2             1                                                         1 62
63 14         1   1           2   1     1   1                   1     1               1       1 1 1                     1     63
64 12                           1     1                 1   1     1             1   1       1       1     1           1   1   64
65 17   1   1                           1 1   1   1       1     1               1       2     1 1 1         1 1         1     65
66 17 1         1                   1           1   1   1               2       2     1         1 1         1   1   1     1   66
67 18     1                 2 1       1         2 1 1       1                 1     1       1   1       1       1 1     1     67
68 19 1   1             1     1                   1   1         1       1         1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1         68
69 19     2 1         2     1   1   2         2     1     1   1             1                     1     1             1     1 69
70 19 1             1               1           1   2         1 1               1   1           1             2 2 1 1     2   70
71 9 1   1                             1 1   1   1               1         1                                             1   71
72 15   2   2             1   1               1     1     1       1       1               1                 1         1 1     72
73 19 1 1         1   1 1         1             1 1   1           1   1       2           1         1         1   1 2         73
74 17     1   1   1           1 1 2     1                     1           1   1       1     1 1           1 1         1       74
75 19     1     1           1               1     1     1 1             1   2   1           1       2         3     1   1     75
76 18   1     1   1 1       1       1     1 1   1 1             1             1   1     2   1 1       1                       76
77 13   1         2                 2 1                     1                             1   1     1   1         1 1         77
78 11                                       1         2         1       1                     1     1     1 2 1               78
79 15               1             1     1   1     1           1           1 1 1 2       1                         1 1     1   79
80 18                           1       1     1   1 1 1         1 1     1 1                               3 1     1 1   1 1   80
81 19       1 1 1         2       1               1       1         1           2   1   2 1           2         1         1   81
82 15                 1 1             1 1               1       1     1         1         2           1   1     1     1   1   82
83 25   1   1             1   1       1 1       2   1   1       1   2 1 1 1     1 1   1 1         1 1 1 1                 1   83
84 14             1     1                   1   1 1               1     3 1                 1         1     1         1       84
85 15           1         1         1   1   1     2     1       1           1 1     1                       1     1   1       85
86 13 2   1                 1                     1     2                     2             1     2                         1 86
87 16   1               1   1 1     1           1               1   1       1   1         2   2           1           1       87
88 14         1       1   1                     1       1 1 1         1               2           1             1       1   1 88
89 19 1     1     1   1       1     1         1   1   2                     1               1         1 1 1 1 1       1 1     89
90 23     1   1 1 1     3 1                     1     1 1 1 1       1       1   1           1 1 1 1       1   1           1   90
91 13 1 1       2                   1   1   1 1     1     1                     2                           1                 91
92 13 2       1 2 2                                               1           1                 1 1       1           1       92
93 14                       1   1                   1     1   1 1               1       1     2     1             1 1   1     93
94 14               1             1     1                   2                   1 1 1 1                 1 2   1 1             94
95 25   2     1     1 2 1 1         1   1       1   1 1 1                 1 1 1 1     1     1   1 1           2             1 95
96 17 1     1           2   1         1                 1     1 1         1     1               1   1 1 1     1 1             96
97 14   1   1           1 1   1                       1     1     1 1   1                                     1   1     1 1   97
98 23     1         2   1 1     1     1   2         1       1       1 1             1 2     3               1 1 2             98
99 23   1             2     1   1 1   1 1 2 1     1   1   2 1     1         1     1           1   1               1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
Ngày
/
Tháng