BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11                                         1     1         1     1     2                         3               1   1   00
01 18         1                       1       1       4   1         1 1             1     1 1           1 1 1     1 1       01
02 10   1               1           1           1                     1           2     1         1               1         02
03 21           2   1 1     1   1 1 2       2             1     1   1   1 1     1     2                           2         03
04 17           2           2     1   1 2                           1 1     1     1 1                         1 1   1   1   04
05 11       1               1   1                       1     1           1                   1     1         1   1       1 05
06 18       1       1         1 1       1     1   1   1     1       1         1 1     1             1     1 1     1 1       06
07 17 1     1       1         1     1 1 1         1 1                 2         2                       1 1     1       1   07
08 16           3   1             1                 2     1         1                           1       1 1   1 1 2         08
09 19 1               1 1   1 1 2       1   2   1                       1             1 1   2 1                       1   1 09
10 11     1     1       1     1     1   1   1           1       1                                             1   1         10
11 20         1   2           1 2     1   1   1   1     1         1     2 1           1 1               1 1     1           11
12 11 1                           2         1 1     1       1   1         1                               1             1   12
13 15                               1 1       2               1   1     2 1 1         1     1     1 1                     1 13
14 16                   1       2     2 1   1 1     1       1     1   1             2               1           1           14
15 15   1               1   1   1       1 2   1     1 1   1                     1           1         1               1     15
16 15   1                   2 2       1     1     1 2 1               1                 1               1 1                 16
17 8     1             1     1               1               1             2                                             1 17
18 18   1     1 1     1   1       1           1     1     1 1                   1   1     1 1 1       1 1 1                 18
19 26   1       2 2     2 1 1       1   1       1         1     1     1 2   1     1 1     1   1       1     2       1       19
20 11                   1           1           1 1               1     1                             1 1 1     1     1     20
21 13     1   1             1                   1   1       1       1 1           1   2         1   1                       21
22 20       1   1 1     1   2   2         1 1               1     1                             1 1       2 1     1       2 22
23 17                   1   1           1   1           1   1   1     1     1             1       1       1 3       1     1 23
24 17     1 1               1         1 1               1         1     1         1     1           1 2     1       1 1 1   24
25 19   1     2       1           1 1 1   1   1   1 1       1     1   1       1           1 1   1               1           25
26 20 1       2   1   3 1       1 1       1             1                 1 1       1     2 1               1       1       26
27 20   1       1                   1         1               3   1     1     2     1 1         1 2   1   1   1         1   27
28 23   1 1   1     1       1       1 1   1     1 1   3       1                 1   1 1 1   1 1               1         1 1 28
29 16 1 1   1   1       1 2                             1 2 1                 1     1         1             1             1 29
30 16   1           1   1 1     1 1 1               1                     1         1       1     1   1   1         1   1   30
31 21   1 1 1 1   2     1 1           1   1 1     1 1 1     1 1 1   1                   1                             1   1 31
32 14     1 1   1 1     1                       1         2 1   1     1       1                         2                   32
33 21   1                 1 1         1 1               1                   1     1   2 1 1         1 1     1     1 2   2 1 33
34 12             1 1               1             1       1     1                           1     1   1 1         1 1       34
35 12     1               1               2       1 1               1                     1 1   1           1         1     35
36 14     1 1       1   1         1 2             1               1 1               1         1                         2   36
37 12 1       1     1 1                                 1     1 1   1           1 1     1           1                       37
38 27 1 1     1     4     1 1   1   1         1   2     2   1                     1 1         1 1 1     1   1 1 1 1         38
39 19     3                       2   1         2       1       1         1     1       1 1     1         1 1 1   1         39
40 21       1       1     2       1     1       2       2   1     1       1             1 2 1         1           2   1     40
41 11 1   1       1   1 1       1     1         1                               1 1                                 1       41
42 14                 1 1             2       1       1   1 1   1     1 1                     1 1                       1   42
43 22         1               1 1 1 1 2   1   1 1           1 1         1         1         1   2     1   1 1       1   1   43
44 14   1   2 1                 1                       1 1 1           1   2                   1         1 1               44
45 6   1 1       1                     1                     1                                       1                     45
46 26 1 2           1                       1         1   1 1       2     1   2   1 1         2   1 1 1 1 1       1 1   1 1 46
47 12                 1                     1   2               1 1 1       1   1                                 1   2     47
48 18 1   1         1       1     1         1           1   1       1 1 1                         1 2   1       1     2     48
49 17       2                 1           1 1 1       1       1       2 1           1     1       1 1           2           49
50 17 1         1 1 1 1   1       1 2     1           1               1     1           1     1                     1   1   50
51 13                       1     1   2           2     1         1       1 1             1 1       1                       51
52 22 2 1   1                 1   2           1   1 1   2       1       1 1       1   1         1       1       1     1 1   52
53 12             1   2                 1                   1   2                         1   1     1                 1   1 53
54 14   1       1             1     1     1   1   1           1         1       1     1             1   1         1         54
55 14       2     1           1                     1 1           1       1 1     1           1   1           1       1     55
56 11             1           1     1       1                     1       1     1           1               1       1   1   56
57 17     1         2 1   2                             1 1       1           1   1       1   2           1       1 1       57
58 19   1   1 1   1         1 1         1       1     1       1 1 1             1 2       1 1       1         1             58
59 10                         1             1     1       1     1   1                                             2       2 59
60 18               1     1             1 1 1 1           1                   2     1     1   3       1               2   1 60
61 20         1       1         1     1     1   1 1 2   1 1 1 1     1 1   1                     1     1 1               1   61
62 15   2   1         1               1           1       1     1       1         1     1         1       2         1       62
63 16   1           1 2         1                 1         1   1         1 1 1 2     1     1                             1 63
64 8         1       1                                                   1                 1         1     1   1     1     64
65 15             2 1   1   1         1 1 1     1         1                   1         1           1           1   1       65
66 16   1         1           1           1     1 1         1     1 1 1 1     1   1           2                   1         66
67 17           1         1 2   1 2       1 1                         1     1   1           1         1   1           1   1 67
68 17           1       1     1           1 1 1 1         1 1   1 1 1     1         1     1       1           1             68
69 15 2   1         1                   1     1               1             1 1     1                   1 1   2           1 69
70 12         1           1               1     1   1       1         1     1         1                   2   1             70
71 15     1 1 2                     1   1                       1           1   1     1       2   1                 1 1     71
72 15       1   1       1                 1     1 1                   1   1 1       1               1 1     1   1       1   72
73 19           1     1       1   1     1 1 1         1       2   1     1 1   1         1         1     1           1     1 73
74 17     1       1           1 1 1   1   1   1 1                           1   2   1 1       1             1         1     74
75 15     1                   1               1         1                     1   1 1       1   1   1   1   1 2       1     75
76 16 1         1   2           1         1         1             1               1 2   1 1             1     1 1           76
77 14 1       1                 1 1     2     1   1   1       1               1                 1     1                 1   77
78 19 1 1                       1         1 1   1 1 1         1         1   2                   2     2   1 1 1             78
79 18     1   1       1                       2       1   1         3       1                     2       1   1 1     1 1   79
80 13   1 1   1             1             1                 1     1                   1   1   1 2 1                         80
81 18 1         3         1 1 1     1     1       1   1     1     1                 1                       1 1       1 1   81
82 16 2                   1                               1 1     1   1 1     1         1   1   1   1   1           1 1     82
83 15 1     1       1                       1             1           1     1 1       3 1               1       1   1       83
84 21 1   1             2 1       1                             2         1     1 1     1 1 1   1   2 1 1       1 1         84
85 17         1           1           1     1         1 2 1           1         3   1   1               1     1       1     85
86 13       1           1     1     1       1   1   1           1       1 1                     1 1                       1 86
87 19 1   1       2       2             1           1           1 1 1     1           1   1       1           2     1   1   87
88 13             2                                   2 1           1   1     1   1               1                 1   1 1 88
89 10 1     1                       1   2                 1                     1           1           1           1       89
90 17       1   1                                 1 1     1         2             1 1 1 1 1   1 1 1             1 1         90
91 19             1                         1           1     1   1   1   1   1 1         1         1 1 1   1 1 1     1 1 1 91
92 15                                 1                       1 1             2     1 1 1 1   1   1 1 1           1   1     92
93 22 1   1     1     1 1 1   2     1           1     1           1     1         1     1 1                   1 2 1     1 1 93
94 8     1 1                                       1         1     1                   1             1 1                   94
95 16         1       2 1   1   1                     1 1     1           1 1 1             2   1     1                     95
96 16 1 1   1       1 1       1   1                   1               1       1   1   1 1   1               1             1 96
97 15     1               1 1     1 1                         1         1     1   1   1 1                       2         2 97
98 7                 1   1     1                               1 1                     1                     1             98
99 19         2   1       1   1         1       1   1         1             1   1               2 2         1 1 2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng