BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/01/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
Ngày
/
Tháng
00 15                       3               1   1             1   1             2   1       1   1             1 1 1         00
01 22       1     1 1           1 1 1     1 1       1 2 2       1 2 1 1 1                               1   1         1     01
02 19     2     1         1               1                 1 2 1 1         1       1 1   1 1 1 1     1             1       02
03 17   1     2                           2                           1 1     1 1 1 1 1   1       1 1       1 1             03
04 17     1 1                         1 1   1   1             1   1     1 1     1       1         1     1 2               1 04
05 18                 1     1         1   1       1   1 1 1 2   1 1 1     1     1 1       1         1                       05
06 17 1 1     1             1     1 1     1 1                     1         1       1 1           1     1   1 1     1       06
07 12   2                       1 1     1       1     1   1                         1 1 1                           1       07
08 15                   1       1 1   1 1 2           1                       1     1 2             1     1     1           08
09 18         1 1   2 1                       1   1             1       1   2 2 1             1 1                     2     09
10 13                                 1   1             1 1 1 1 1       1 1 1     1     1               1                   10
11 13         1 1               1 1     1                       1 1 1 1         1     1   1                 1               11
12 12                             1             1         2   1     1 1       1         1         1       1 1               12
13 19         1     1     1 1                     1             1   1   1   1                   2   1 2 1   1 1 1         1 13
14 10       2               1           1               1                     1   1         1                 1         1   14
15 11   1           1         1               1       1                               1       1       2         1 1         15
16 10           1               1 1                                         1   1             1           1 1 1   1         16
17 15                                             1           2   1 1     1             1 1             1           2   3 1 17
18 15   1   1     1 1 1       1 1 1                   1       1                         1       1   1         1   1         18
19 20     1 1     1   1       1     2       1       1 1   1     2 1           1     1           1 1 1         1             19
20 13                         1 1 1     1     1                     1 2     1 1                               1   1 1       20
21 20     1   2         1   1                       1 1 1     1   1   1         1             1 1   2 1 1   1             1 21
22 22                   1 1       2 1     1       2             1 1   1 1         1           1       3 1 1 1   1   1       22
23 12             1       1       1 3       1     1                 1                   1                     1           1 23
24 14     1     1           1 2     1       1 1 1                         1 2 1                                         1   24
25 12 1           1 1   1               1           1               2                         1   1   1             1       25
26 16       1     2 1               1       1       1   1                   1 1 1   2     1             1                 1 26
27 19 2     1 1         1 2   1   1   1         1       1         1 1                       1 1     1                 1 1   27
28 20   1   1 1 1   1 1               1         1 1   1   1               1       1                     1 2 1   1 1     1   28
29 15 1     1         1             1             1     1   1       2 1                           1       1     1 1     1   29
30 15       1       1     1   1   1         1   1   1 1               1           1                         1         2 1   30
31 15           1                             1   1 1     1 1                     2   2 1         1   1     1 1             31
32 14 1                         2                       2                 1       1         1   1             1   1   1   2 32
33 25     1   2 1 1         1 1     1     1 2   2 1       1                               1 1     1 1         1 1 1 2     1 33
34 10               1     1   1 1         1 1             1           1                                   1             1   34
35 20             1 1   1           1         1             2         1   1     1         1     1   1     2   1     3   1   35
36 10       1         1                         2         1         2     1                                         1     1 36
37 18   1 1     1           1                           2       1 1     1 1         1   1     1 1       1       2 1         37
38 19     1 1         1 1 1     1   1 1 1 1         1       1 1 1 1 1       1 1                     1                       38
39 13   1       1 1     1         1 1 1   1                               1                       1                 1 1 1   39
40 17           1 2 1         1           2   1                           1             1   1 1       1     1         1   2 40
41 15   1 1                                 1       1             1         1         1   1   1 2       1 1           1   1 41
42 14                 1 1                       1   1 1   1           1           1 1           1     2   2                 42
43 16     1         1   2     1   1 1       1   1       1           1     1     1                             1         1 1 43
44 12                   1         1 1                 1         1         1                       1 1   1           1 1 1   44
45 9                         1                     1 1 1                           1         2       1 1                   45
46 24 2   1 1         2   1 1 1 1 1       1 1   1 1         1         1               2 1     1     1   1       1           46
47 13   1                                 1   2       1       1   1             1     1   2     1 1                         47
48 14                     1 2   1       1     2               1         1   2     1               1     1                   48
49 18       1     1       1 1           2                 1       3   1   1 1         1           1     1         1       1 49
50 17           1     1                     1   1   1 1               1 1       1 1               2               1 1 1 1 1 50
51 10             1 1       1                                           1     1           1     3     1                     51
52 17     1   1         1       1       1     1 1     1       1       1     1 1 1 1   1             1                 1     52
53 21             1   1     1                 1   1 1   1 2 1 1 1 1                     2 1   2     1 1   1                 53
54 12   1     1             1   1         1             1   1   1 1                         1         1         1           54
55 18     1           1   1           1       1           2 1 1       1 1           2   1 1       1           1 1           55
56 14   1           1               1       1   1   1 1       1         1 2                 1       1         1             56
57 18 1   1       1   2           1       1 1       1         1 1   1         1                           2 1       1     1 57
58 16   1 2       1 1       1         1               1 1             1 1     1   2       2                                 58
59 10                                     2       2                     1 1                       1       1       1       1 59
60 21 2     1     1   3       1               2   1 1 1     1                         2     1   1   1       1             1 60
61 15                   1     1 1               1   2                         1         1 1       1   1   1         1 1 1   61
62 20     1     1         1       2         1               1   1 1                   1   1 2     1   1     1   1 1   2     62
63 14 1 2     1     1                             1 1           1   1     1                 2     1                 1       63
64 21               1         1     1   1     1       1   2 1       2         2 1       1 1           1         1 1     2   64
65 15 1         1           1           1   1                   1       1         1         1         1     2 1   1     1   65
66 11 1   1           2                   1                   1     1 1       2                                   1         66
67 14   1           1         1   1           1   1 1                     1 1     1         2               1       1       67
68 16       1     1       1           1             1                   2       1 1   1       1   1     1 1       1     1   68
69 13 1     1                   1 1   2           1                           1 1     1                 1             1 1   69
70 16         1                   2   1             1   1   2               2   1   1       1                 2 1           70
71 22   1     1       2   1                 1 1                 1   1 2 1           2   1     1 1 1 2   1 1                 71
72 15       1               1 1     1   1       1           1   1     1       1   1 1   1     1                     1       72
73 13 1         1         1     1           1     1 1       1                     1 2       1                         1     73
74 13   2   1 1       1             1         1           1   1                               1 1               1 1         74
75 22 1   1 1       1   1   1   1   1 2       1         1           1             1 1       1       1 1     2   1         1 75
76 16     1 2   1 1             1     1 1                 1   1                 1     1   2             1       1           76
77 12 1                 1     1                 1                 1     2         1     1   1               1   1           77
78 10                   2     2   1 1 1                         1                                   1                   1   78
79 15                     2       1   1 1     1 1   1           1                             1 1     1   1           2     79
80 18         1   1   1 2 1                         1 1   1   1   1     1   1   1     1       1 1                   1       80
81 13       1                       1 1       1 1                               1   1   1 1         2     1               1 81
82 19 1         1   1   1   1   1           1 1             1 1     1 1 1   1       1   1                   1     1 1       82
83 16 1       3 1               1       1   1           2                   1   1         1     1                         2 83
84 25   1 1     1 1 1   1   2 1 1       1 1             1     1 1     1 2                 1 1 1     1       1           1 1 84
85 22   3   1   1               1     1       1           1 2     1             2         1 1   1   1 1       1   1 1       85
86 12                   1 1                       1     1   2               1       1         1                   1     1 1 86
87 24         1   1       1           2     1   1       1     1           1       1 1   1   1 1 1 1     2 1       1   2 1   87
88 15 1   1               1                 1   1 1     1       1                   2       1         1 1   1     1         88
89 12   1           1           1           1                     1 1     2     1                             1       1   1 89
90 19     1 1 1 1 1   1 1 1             1 1                               1   1   1   1 1                 1       1   2     90
91 21 1 1         1         1 1 1   1 1 1     1 1 1   2   2     1       1     1           1                     1           91
92 17 2     1 1 1 1   1   1 1 1           1   1       1                     1 1                   1             1           92
93 17     1     1 1                   1 2 1     1 1         1 1 1           1 1             1       1   1                   93
94 19           1             1 1                     1 1 1 1         1     1 1         1 1   1 1           1   2 1 1       94
95 12 1             2   1     1                     1     1   1                   1               1                   1 1   95
96 19 1   1   1 1   1               1             1                 1                 2 2         1       1 1 2   1       1 96
97 20 1   1   1 1                       2         2 1                 1 1 1       1   1     1 1               1     1 1 1   97
98 10           1                     1               1                   1     1       1             1       1 2           98
99 14   1               2 2         1 1 2                                 1                             2     1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
Ngày
/
Tháng