BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16       1     1         1     1     2                         3               1   1             1   1             2   1 00
01 27       1       4   1         1 1             1     1 1           1 1 1     1 1       1 2 2       1 2 1 1 1             01
02 14         1                     1           2     1         1               1                 1 2 1 1         1       1 02
03 18     2             1     1   1   1 1     1     2                           2                           1 1     1 1 1 1 03
04 16 2                           1 1     1     1 1                         1 1   1   1             1   1     1 1     1     04
05 19                 1     1           1                   1     1         1   1       1   1 1 1 2   1 1 1     1     1 1   05
06 17 1     1   1   1     1       1         1 1     1             1     1 1     1 1                     1         1       1 06
07 14 1         1 1                 2         2                       1 1     1       1     1   1                         1 07
08 14             2     1         1                           1       1 1   1 1 2           1                       1     1 08
09 19 1   2   1                       1             1 1   2 1                       1   1             1       1   2 2 1     09
10 15 1   1           1       1                                             1   1             1 1 1 1 1       1 1 1     1   10
11 18   1   1   1     1         1     2 1           1 1               1 1     1                       1 1 1 1         1     11
12 14     1 1     1       1   1         1                               1             1         2   1     1 1       1       12
13 17       2               1   1     2 1 1         1     1     1 1                     1             1   1   1   1         13
14 14 1   1 1     1       1     1   1             2               1           1               1                     1   1   14
15 12 1 2   1     1 1   1                     1           1         1               1       1                               15
16 11     1     1 2 1               1                 1               1 1                                         1   1     16
17 10       1               1             2                                             1           2   1 1     1           17
18 14       1     1     1 1                   1   1     1 1 1       1 1 1                   1       1                       18
19 24 1       1         1     1     1 2   1     1 1     1   1       1     2       1       1 1   1     2 1           1     1 19
20 14         1 1               1     1                             1 1 1     1     1                     1 2     1 1       20
21 17         1   1       1       1 1           1   2         1   1                       1 1 1     1   1   1         1     21
22 17   1 1               1     1                             1 1       2 1     1       2             1 1   1 1         1   22
23 16 1   1           1   1   1     1     1             1       1       1 3       1     1                 1                 23
24 17 1               1         1     1         1     1           1 2     1       1 1 1                         1 2 1       24
25 15   1   1   1 1       1     1   1       1           1 1   1               1           1               2                 25
26 17   1             1                 1 1       1     2 1               1       1       1   1                   1 1 1   2 26
27 20       1               3   1     1     2     1 1         1 2   1   1   1         1       1         1 1                 27
28 20   1     1 1   3       1                 1   1 1 1   1 1               1         1 1   1   1               1       1   28
29 14                 1 2 1                 1     1         1             1             1     1   1       2 1               29
30 13             1                     1         1       1     1   1   1         1   1   1 1               1           1   30
31 17   1 1     1 1 1     1 1 1   1                   1                             1   1 1     1 1                     2   31
32 13         1         2 1   1     1       1                         2                       2                 1       1   32
33 18 1               1                   1     1   2 1 1         1 1     1     1 2   2 1       1                           33
34 11           1       1     1                           1     1   1 1         1 1             1           1               34
35 15   2       1 1               1                     1 1   1           1         1             2         1   1     1     35
36 11           1               1 1               1         1                         2         1         2     1           36
37 15                 1     1 1   1           1 1     1           1                           2       1 1     1 1         1 37
38 24       1   2     2   1                     1 1         1 1 1     1   1 1 1 1         1       1 1 1 1 1       1 1       38
39 14         2       1       1         1     1       1 1     1         1 1 1   1                               1           39
40 17 1       2       2   1     1       1             1 2 1         1           2   1                           1           40
41 7         1                               1 1                                 1       1             1         1         41
42 16       1       1   1 1   1     1 1                     1 1                       1   1 1   1           1           1 1 42
43 19   1   1 1           1 1         1         1         1   2     1   1 1       1   1       1           1     1     1     43
44 12                 1 1 1           1   2                   1         1 1                 1         1         1           44
45 7 1                     1                                       1                     1 1 1                           1 45
46 24     1         1   1 1       2     1   2   1 1         2   1 1 1 1 1       1 1   1 1         1         1               46
47 15     1   2               1 1 1       1   1                                 1   2       1       1   1             1     47
48 18     1           1   1       1 1 1                         1 2   1       1     2               1         1   2     1   48
49 21   1 1 1       1       1       2 1           1     1       1 1           2                 1       3   1   1 1         49
50 14   1           1               1     1           1     1                     1   1   1 1               1 1       1 1   50
51 11           2     1         1       1 1             1 1       1                                           1     1       51
52 22       1   1 1   2       1       1 1       1   1         1       1       1     1 1     1       1       1     1 1 1 1   52
53 17 1                   1   2                         1   1     1                 1   1 1   1 2 1 1 1 1                   53
54 14   1   1   1           1         1       1     1             1   1         1             1   1   1 1                   54
55 18             1 1           1       1 1     1           1   1           1       1           2 1 1       1 1           2 55
56 14     1                     1       1     1           1               1       1   1   1 1       1         1 2           56
57 16                 1 1       1           1   1       1   2           1       1 1       1         1 1   1         1       57
58 20 1       1     1       1 1 1             1 2       1 1       1         1               1 1             1 1     1   2   58
59 11     1     1       1     1   1                                             2       2                     1 1           59
60 19 1 1 1 1           1                   2     1     1   3       1               2   1 1 1     1                         60
61 19     1   1 1 2   1 1 1 1     1 1   1                     1     1 1               1   2                         1       61
62 13           1       1     1       1         1     1         1       2         1               1   1 1                   62
63 15           1         1   1         1 1 1 2     1     1                             1 1           1   1     1           63
64 15                                   1                 1         1     1   1     1       1   2 1       2         2 1     64
65 12 1 1     1         1                   1         1           1           1   1                   1       1         1   65
66 18   1     1 1         1     1 1 1 1     1   1           2                   1                   1     1 1       2       66
67 14   1 1                         1     1   1           1         1   1           1   1 1                     1 1     1   67
68 19   1 1 1 1         1 1   1 1 1     1         1     1       1           1             1                   2       1 1   68
69 13 1     1               1             1 1     1                   1 1   2           1                           1 1     69
70 18   1     1   1       1         1     1         1                   2   1             1   1   2               2   1   1 70
71 17 1                       1           1   1     1       2   1                 1 1                 1   1 2 1           2 71
72 18   1     1 1                   1   1 1       1               1 1     1   1       1           1   1     1       1   1 1 72
73 20 1 1 1         1       2   1     1 1   1         1         1     1           1     1 1       1                     1 2 73
74 13   1   1 1                           1   2   1 1       1             1         1           1   1                       74
75 17       1         1                     1   1 1       1   1   1   1   1 2       1         1           1             1 1 75
76 14   1         1             1               1 2   1 1             1     1 1                 1   1                 1     76
77 14 2     1   1   1       1               1                 1     1                 1                 1     2         1   77
78 17   1 1   1 1 1         1         1   2                   2     2   1 1 1                         1                     78
79 17       2       1   1         3       1                     2       1   1 1     1 1   1           1                     79
80 17   1                 1     1                   1   1   1 2 1                         1 1   1   1   1     1   1   1     80
81 12   1       1   1     1     1                 1                       1 1       1 1                               1   1 81
82 20                   1 1     1   1 1     1         1   1   1   1   1           1 1             1 1     1 1 1   1       1 82
83 16     1             1           1     1 1       3 1               1       1   1           2                   1   1     83
84 21                         2         1     1 1     1 1 1   1   2 1 1       1 1             1     1 1     1 2             84
85 20     1         1 2 1           1         3   1   1               1     1       1           1 2     1             2     85
86 14     1   1   1           1       1 1                     1 1                       1     1   2               1       1 86
87 18 1           1           1 1 1     1           1   1       1           2     1   1       1     1           1       1 1 87
88 15               2 1           1   1     1   1               1                 1   1 1     1       1                   2 88
89 12 2                 1                     1           1           1           1                     1 1     2     1     89
90 18           1 1     1         2             1 1 1 1 1   1 1 1             1 1                               1   1   1   90
91 25     1           1     1   1   1   1   1 1         1         1 1 1   1 1 1     1 1 1   2   2     1       1     1       91
92 17                       1 1             2     1 1 1 1   1   1 1 1           1   1       1                     1 1       92
93 18         1     1           1     1         1     1 1                   1 2 1     1 1         1 1 1           1 1       93
94 13             1         1     1                   1             1 1                     1 1 1 1         1     1 1       94
95 14               1 1     1           1 1 1             2   1     1                     1     1   1                   1   95
96 10               1               1       1   1   1 1   1               1             1                 1                 96
97 15                       1         1     1   1   1 1                       2         2 1                 1 1 1       1   97
98 7                         1 1                     1                     1               1                   1     1     98
99 15 1       1   1         1             1   1               2 2         1 1 2                                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng