BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/02/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16   1     1     2                         3               1   1             1   1             2   1       1   1         00
01 22         1 1             1     1 1           1 1 1     1 1       1 2 2       1 2 1 1 1                               1 01
02 19           1           2     1         1               1                 1 2 1 1         1       1 1   1 1 1 1     1   02
03 19     1   1   1 1     1     2                           2                           1 1     1 1 1 1 1   1       1 1     03
04 17         1 1     1     1 1                         1 1   1   1             1   1     1 1     1       1         1     1 04
05 20   1           1                   1     1         1   1       1   1 1 1 2   1 1 1     1     1 1       1         1     05
06 16 1       1         1 1     1             1     1 1     1 1                     1         1       1 1           1     1 06
07 13           2         2                       1 1     1       1     1   1                         1 1 1                 07
08 14         1                           1       1 1   1 1 2           1                       1     1 2             1     08
09 17             1             1 1   2 1                       1   1             1       1   2 2 1             1 1         09
10 14     1                                             1   1             1 1 1 1 1       1 1 1     1     1               1 10
11 16       1     2 1           1 1               1 1     1                       1 1 1 1         1     1   1               11
12 13 1   1         1                               1             1         2   1     1 1       1         1         1       12
13 21   1   1     2 1 1         1     1     1 1                     1             1   1   1   1                   2   1 2 1 13
14 11 1     1   1             2               1           1               1                     1   1         1             14
15 9                     1           1         1               1       1                               1       1       2   15
16 7           1                 1               1 1                                         1   1             1           16
17 12   1             2                                             1           2   1 1     1             1 1             1 17
18 14 1                   1   1     1 1 1       1 1 1                   1       1                         1       1   1     18
19 24     1     1 2   1     1 1     1   1       1     2       1       1 1   1     2 1           1     1           1 1 1     19
20 12       1     1                             1 1 1     1     1                     1 2     1 1                           20
21 21 1       1 1           1   2         1   1                       1 1 1     1   1   1         1             1 1   2 1 1 21
22 20 1     1                             1 1       2 1     1       2             1 1   1 1         1           1       3 1 22
23 14 1   1     1     1             1       1       1 3       1     1                 1                   1                 23
24 15       1     1         1     1           1 2     1       1 1 1                         1 2 1                           24
25 14 1     1   1       1           1 1   1               1           1               2                         1   1   1   25
26 17               1 1       1     2 1               1       1       1   1                   1 1 1   2     1             1 26
27 22   3   1     1     2     1 1         1 2   1   1   1         1       1         1 1                       1 1     1     27
28 15   1                 1   1 1 1   1 1               1         1 1   1   1               1       1                     1 28
29 12 1                 1     1         1             1             1     1   1       2 1                           1       29
30 12               1         1       1     1   1   1         1   1   1 1               1           1                       30
31 17 1 1 1   1                   1                             1   1 1     1 1                     2   2 1         1   1   31
32 12 1   1     1       1                         2                       2                 1       1         1   1         32
33 20                 1     1   2 1 1         1 1     1     1 2   2 1       1                               1 1     1 1     33
34 9     1                           1     1   1 1         1 1             1           1                                   34
35 14         1                     1 1   1           1         1             2         1   1     1         1     1   1     35
36 10       1 1               1         1                         2         1         2     1                               36
37 18   1 1   1           1 1     1           1                           2       1 1     1 1         1   1     1 1       1 37
38 20 1                     1 1         1 1 1     1   1 1 1 1         1       1 1 1 1 1       1 1                     1     38
39 12     1         1     1       1 1     1         1 1 1   1                               1                       1       39
40 16 1     1       1             1 2 1         1           2   1                           1             1   1 1       1   40
41 12                     1 1                                 1       1             1         1         1   1   1 2       1 41
42 16 1   1     1 1                     1 1                       1   1 1   1           1           1 1           1     2   42
43 16 1 1         1         1         1   2     1   1 1       1   1       1           1     1     1                         43
44 13 1           1   2                   1         1 1                 1         1         1                       1 1   1 44
45 10   1                                       1                     1 1 1                           1         2       1 1 45
46 27 1       2     1   2   1 1         2   1 1 1 1 1       1 1   1 1         1         1               2 1     1     1   1 46
47 17     1 1 1       1   1                                 1   2       1       1   1             1     1   2     1 1       47
48 18 1       1 1 1                         1 2   1       1     2               1         1   2     1               1     1 48
49 20   1       2 1           1     1       1 1           2                 1       3   1   1 1         1           1     1 49
50 14           1     1           1     1                     1   1   1 1               1 1       1 1               2       50
51 13       1       1 1             1 1       1                                           1     1           1     3     1   51
52 19     1       1 1       1   1         1       1       1     1 1     1       1       1     1 1 1 1   1             1     52
53 23 1   2                         1   1     1                 1   1 1   1 2 1 1 1 1                     2 1   2     1 1   53
54 13   1         1       1     1             1   1         1             1   1   1 1                         1         1   54
55 19       1       1 1     1           1   1           1       1           2 1 1       1 1           2   1 1       1       55
56 15       1       1     1           1               1       1   1   1 1       1         1 2                 1       1     56
57 14       1           1   1       1   2           1       1 1       1         1 1   1         1                           57
58 19   1 1 1             1 2       1 1       1         1               1 1             1 1     1   2       2               58
59 9     1   1                                             2       2                     1 1                       1       59
60 19                   2     1     1   3       1               2   1 1 1     1                         2     1   1   1     60
61 16 1 1     1 1   1                     1     1 1               1   2                         1         1 1       1   1   61
62 17     1       1         1     1         1       2         1               1   1 1                   1   1 2     1   1   62
63 17 1   1         1 1 1 2     1     1                             1 1           1   1     1                 2     1       63
64 18               1                 1         1     1   1     1       1   2 1       2         2 1       1 1           1   64
65 10                   1         1           1           1   1                   1       1         1         1         1   65
66 15 1     1 1 1 1     1   1           2                   1                   1     1 1       2                           66
67 14           1     1   1           1         1   1           1   1 1                     1 1     1         2             67
68 18 1   1 1 1     1         1     1       1           1             1                   2       1 1   1       1   1     1 68
69 13   1             1 1     1                   1 1   2           1                           1 1     1                 1 69
70 16 1         1     1         1                   2   1             1   1   2               2   1   1       1             70
71 23     1           1   1     1       2   1                 1 1                 1   1 2 1           2   1     1 1 1 2   1 71
72 17           1   1 1       1               1 1     1   1       1           1   1     1       1   1 1   1     1           72
73 17   2   1     1 1   1         1         1     1           1     1 1       1                     1 2       1             73
74 12                 1   2   1 1       1             1         1           1   1                               1 1         74
75 18                   1   1 1       1   1   1   1   1 2       1         1           1             1 1       1       1 1   75
76 16       1               1 2   1 1             1     1 1                 1   1                 1     1   2             1 76
77 11   1               1                 1     1                 1                 1     2         1     1   1             77
78 13   1         1   2                   2     2   1 1 1                         1                                   1     78
79 16         3       1                     2       1   1 1     1 1   1           1                             1 1     1   79
80 19 1     1                   1   1   1 2 1                         1 1   1   1   1     1   1   1     1       1 1         80
81 13 1     1                 1                       1 1       1 1                               1   1   1 1         2     81
82 20 1     1   1 1     1         1   1   1   1   1           1 1             1 1     1 1 1   1       1   1                 82
83 16           1     1 1       3 1               1       1   1           2                   1   1         1     1         83
84 25     2         1     1 1     1 1 1   1   2 1 1       1 1             1     1 1     1 2                 1 1 1     1     84
85 20           1         3   1   1               1     1       1           1 2     1             2         1 1   1   1 1   85
86 12     1       1 1                     1 1                       1     1   2               1       1         1           86
87 23     1 1 1     1           1   1       1           2     1   1       1     1           1       1 1   1   1 1 1 1     2 87
88 15         1   1     1   1               1                 1   1 1     1       1                   2       1         1 1 88
89 9                     1           1           1           1                     1 1     2     1                         89
90 17         2             1 1 1 1 1   1 1 1             1 1                               1   1   1   1 1                 90
91 24   1   1   1   1   1 1         1         1 1 1   1 1 1     1 1 1   2   2     1       1     1           1               91
92 18   1 1             2     1 1 1 1   1   1 1 1           1   1       1                     1 1                   1       92
93 19       1     1         1     1 1                   1 2 1     1 1         1 1 1           1 1             1       1   1 93
94 16   1     1                   1             1 1                     1 1 1 1         1     1 1         1 1   1 1         94
95 13   1           1 1 1             2   1     1                     1     1   1                   1               1       95
96 14           1       1   1   1 1   1               1             1                 1                 2 2         1       96
97 18   1         1     1   1   1 1                       2         2 1                 1 1 1       1   1     1 1           97
98 9     1 1                     1                     1               1                   1     1       1             1   98
99 14   1             1   1               2 2         1 1 2                                 1                             2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
Ngày
/
Tháng