BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14 1 1 1   2         1                                     1       1             1 1       1           1     1   1       00
01 12     1           1 1   1         1     1   1       1                         2       1     1                           01
02 12                             1       1     1         1 1       1     1   1 1         1                 1           1   02
03 12         1         1           1   1   1         1     1       1     1                   1     1                   1   03
04 8   1                               1         1               1     1             1                                 2   04
05 11     1                             1                 1             1     1       2 1             1       1       1     05
06 8         1                 1 1                 1   1                                                       1   1     1 06
07 11 2     1         1         1         1         1         1                           1 1                 1             07
08 17   1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2                 1       1           1               08
09 8     1   1           1       1                 1           1                   1                           1           09
10 11         1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                                                                       10
11 14 1           1                   1     1 3 1     1     1   1       1                                 1 1               11
12 15                 1                 1 1       1             1 2   2             1     2         1 1                   1 12
13 9         1                   1               1         1                     2                         1         1   1 13
14 9               1                         1   1           1     1     1                                 1     1 1       14
15 9 1                           1         1                       1     1                         1 1   1             1   15
16 7               1   1           1     1                                   1         1                                 1 16
17 10   1   1   1         2                                           1         2       1     1                             17
18 8     1             1     1     1 1               1             1                                       1               18
19 8                             1                       1           1                                 1 2           2     19
20 17   1 2                     1   1   2                 2 1               1 1 1                 1         1         2     20
21 10   1   1                                             2                     1     1         1   1     1         1       21
22 15   1             1                     1                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 1               1             1   22
23 11   1         1 1                             2                         2 1       1       1         1                   23
24 13 1   1         1   1 1             1               1           1     1   1                   1           1     1       24
25 8               1                     1                           1       2             1                     1       1 25
26 11             1 1   1 1                                 1   1         1       1           1     1               1       26
27 12       2             1     1         1       1         1       1           1             1           1           1     27
28 9                   1                     1         1                     1   1         1     1           1     1       28
29 5       1 1                                                               1 1             1                             29
30 8   1                 1             1         1   1     1       1                                                     1 30
31 14   1   1   1                 1       1       1       1       1   1         1               1   1           1         1 31
32 13                               1 1 1                     1 1         1     1           1   1     1   1       1 1       32
33 19       1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1                 1   2 1               1         1     33
34 6                         2       1                         1                                       1     1             34
35 11       1   2     1       1                     1                                         1   1     1   1             1 35
36 10     1             1                   1       1         1               1                 1       1   1       1       36
37 11               1       1             1     1     1           1               1               1   2     1               37
38 6       1     1   1                                       1   1                                 1                       38
39 13                     1                   1 1   1 1   1     1   1       2               1                 1   1         39
40 9               1                             1   1         1 1         1           1               1       1           40
41 8               2   1       1                           1 1 1                                                         1 41
42 6   1 1     2                                                         1                     1                           42
43 12       1                                           1 1                 1                   2 1     1   1 1   1   1     43
44 12 1   1                 2 1 1     1                                   1     2                             1       1     44
45 10   1     1   1             1   1           1                 1     1                           2                       45
46 13       1       1       2           1 1   1             1     2         1               1             1                 46
47 11 1 1         2     1     1                               1                             1           2 1                 47
48 8         1             1         1                               1             1         1           1       1         48
49 7           1                                   1   1           1                     1     1               1           49
50 10 1                         1       1     2                         2     1   1                       1                 50
51 5                             1                               1                   1 1               1                   51
52 12   1 1                           1   2   1                           1       1   1       1       1         1           52
53 11   1 1             2     1     1                   1           1             1                     1         1         53
54 15             1   1 1 1       1           1           1 1         2         1 1       1           1                 1   54
55 15   1     1 1                   1   1         1   1 1                               1         1     1       1   1 1   1 55
56 7                                     1           2                     1                       1       1           1   56
57 8 1                               1                 1                         1 1   1           1     1                 57
58 15       1       2         1       2         1                 2   1       1             1   1                 1 1       58
59 9                               1 1 1                       1                   1         2 1       1                   59
60 6                                               1                         1       1         1     1 1                   60
61 10                                           1 1       1               2 1       1     1       1                       1 61
62 8                           1 1     1           1                         2                           1             1   62
63 11                   1 1 1       1   1               1                       1                     1   1   2             63
64 10         1     2       1 1     1     1                       1         1     1                                         64
65 9                         1 1                 1           1 1   1                             1                   1 1   65
66 9                           1           1                 1 1         1           1 1                     1 1           66
67 9 1       1 1                                 1                                 1   1     1     1           1           67
68 18 1                 1     1         1   1   1                       2           2       1   1 1   1           1   1 2   68
69 15       1   1               1             1     1     2     1           1     1 1 1     1 1     1                       69
70 5                                                       1                             1       1           1       1     70
71 15     1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1                             1     1                 2         71
72 14             1         1       1         1   1             1     1     2             2   1               1 1           72
73 8       1   1                                   1                                         1         1   1     1       1 73
74 14 1       1                             1         1                 4       1             1       1 1                 2 74
75 8                         1   1                     1 1           2                           1             1           75
76 7       1     1                               1                 1 1                           1                     1   76
77 19 1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                               1                       1   1       77
78 15           1     1     1   1 1                     1 1   2           1             1 1             1   2               78
79 14         1   1         1     1   1         1                           1   1   1 1       1     1               1   1   79
80 8                   1   1                 1                                       1   2                               2 80
81 11   1             2           1               1             1 1                                   2       1     1       81
82 9 1           1       1                             1                     1       1     1   1           1               82
83 11 1           1   1         1   1                 2       1           1                       1   1                     83
84 8     1                         1                                   1         1                 1 1         1         1 84
85 18       1             1                 3   1           1       1       1       1       3           1         1 2   1   85
86 10             1                 1               1 1                   1     1 1 1                 1         1           86
87 6                       1   1                   1       1                 1                           1                 87
88 7       1 1                             1                         1 1         1                             1           88
89 9     1           1   1                         1                   1                       1               1 1   1     89
90 12     1                         1     2   1               1     1               1                         2   1     1   90
91 7           1             1                 1                                       1   1                     1 1       91
92 14                       1 1       1       1               3         1   1               1       1             1   1   1 92
93 8             1                       1         1   1                 1                       2   1                     93
94 12                 1   1                 1   1       1   1   1               1     1 2                     1             94
95 7   1       1 1           1                     1                                                                   2   95
96 15 1           1                       1 1   1                 1 1   1           1             1 1     1 1         2     96
97 10 1   1                     1           1               2             1 1                   1             1             97
98 6                                 2                   1                             2           1                       98
99 12                 1                   1 1   1     1                             1 1     1     1             1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng