BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16       1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                                     1       1             1 1     00
01 17 1 2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1   1       1                         2       1 01
02 12           1                 1                               1       1     1         1 1       1     1   1 1         1 02
03 10           1                             1         1           1   1   1         1     1       1     1                 03
04 8     1         1                   1                               1         1               1     1             1     04
05 10             1         1             1                             1                 1             1     1       2 1   05
06 7             1 1                         1                 1 1                 1   1                                   06
07 10       1                         2     1         1         1         1         1         1                           1 07
08 17               1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2                 1   08
09 10   1     1                     1     1   1           1       1                 1           1                   1       09
10 12                     1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                                       10
11 14   1   1                         1           1                   1     1 3 1     1     1   1       1                   11
12 13                           1                     1                 1 1       1             1 2   2             1     2 12
13 8     1 1                                 1                   1               1         1                     2         13
14 11     1       1 1 1 1                           1                         1   1           1     1     1                 14
15 9   1     1 1                 1   1                           1         1                       1     1                 15
16 10             1       1     1 1                 1   1           1     1                                   1         1   16
17 12             1       1 1           1   1   1         2                                           1         2       1   17
18 8                     1               1             1     1     1 1               1             1                       18
19 4         1                                                   1                       1           1                     19
20 18       2   1                 1 1   1 2                     1   1   2                 2 1               1 1 1           20
21 13     1     1   1 1       1 1   1   1   1                                             2                     1     1     21
22 15 1                     1           1             1                     1                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 22
23 15       1     2     1         1 1   1         1 1                             2                         2 1       1     23
24 14     1   1               1   1   1   1         1   1 1             1               1           1     1   1             24
25 7         1                     1               1                     1                           1       2             25
26 11     1               1     1                 1 1   1 1                                 1   1         1       1         26
27 17           1       2     3   1 1       2             1     1         1       1         1       1           1           27
28 8             1   1           1                     1                     1         1                     1   1         28
29 8 1   1                       1 1       1 1                                                               1 1           29
30 9           1             1         1                 1             1         1   1     1       1                       30
31 13       1               1 1         1   1   1                 1       1       1       1       1   1         1           31
32 12         1     1 1       1   1                                 1 1 1                     1 1         1     1           32
33 20 1         1     1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1                 1   2 33
34 6       1                 1                               2       1                         1                           34
35 12 1 1 1     1                 1 1       1   2     1       1                     1                                       35
36 8     1           1                   1             1                   1       1         1               1             36
37 11             1       1 1     1                 1       1             1     1     1           1               1         37
38 7 1                     1               1     1   1                                       1   1                         38
39 14         2               1 1                         1                   1 1   1 1   1     1   1       2               39
40 9 1                           1                 1                             1   1         1 1         1           1   40
41 9 1             1                               2   1       1                           1 1 1                           41
42 6                           1       1 1     2                                                         1                 42
43 9       1     1 1   1   1               1                                           1 1                 1               43
44 11         1                       1   1                 2 1 1     1                                   1     2           44
45 9 1                                 1     1   1             1   1           1                 1     1                   45
46 14         1       1 1                   1       1       2           1 1   1             1     2         1               46
47 11 1                       1 2     1 1         2     1     1                               1                             47
48 6       1                                 1             1         1                               1             1       48
49 8   1           1     1                     1                                   1   1           1                     1 49
50 10                             1   1                         1       1     2                         2     1   1         50
51 8           1           1 1     1                             1                               1                   1 1   51
52 10                 1                 1 1                           1   2   1                           1       1   1     52
53 12   1             1   1             1 1             2     1     1                   1           1             1         53
54 15                           1   1             1   1 1 1       1           1           1 1         2         1 1       1 54
55 12                   1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1                               1   55
56 6   2                                                                 1           2                     1               56
57 9       1   1   1                 1                               1                 1                         1 1   1   57
58 13   1                         1         1       2         1       2         1                 2   1       1             58
59 7   1 1                                                         1 1 1                       1                   1       59
60 4                               1                                               1                         1       1     60
61 12           1     1 1   1                                                   1 1       1               2 1       1     1 61
62 10           1   1     1         1                           1 1     1           1                         2             62
63 9                       2                           1 1 1       1   1               1                       1           63
64 13               1 1         1             1     2       1 1     1     1                       1         1     1         64
65 9     2       1                                           1 1                 1           1 1   1                       65
66 10                     1 1 1                                 1           1                 1 1         1           1 1   66
67 7               1                 1       1 1                                 1                                 1   1   67
68 12   1         1                   1                 1     1         1   1   1                       2           2       68
69 14         1                   1         1   1               1             1     1     2     1           1     1 1 1     69
70 3                           1                                                           1                             1 70
71 13                           1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1                             1 71
72 17           1   1 1 1 1 1                     1         1       1         1   1             1     1     2             2 72
73 4             1                         1   1                                   1                                       73
74 13       1     1 1       1         1       1                             1         1                 4       1           74
75 11 1 1 1     1               1                             1   1                     1 1           2                     75
76 10 1   1   1 1       1                   1     1                               1                 1 1                     76
77 21   1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                               1   77
78 14     1           1                         1     1     1   1 1                     1 1   2           1             1 1 78
79 15       1         1 1 1     1             1   1         1     1   1         1                           1   1   1 1     79
80 8                     2                             1   1                 1                                       1   2 80
81 12     1       1 1 1             1   1             2           1               1             1 1                         81
82 6                                 1           1       1                             1                     1       1     82
83 12     1   1                     1 1           1   1         1   1                 2       1           1                 83
84 9 1     1 1                   1 1     1                         1                                   1         1         84
85 10                                       1             1                 3   1           1       1       1       1       85
86 11   1       1           1                     1                 1               1 1                   1     1 1 1       86
87 6                           1                           1   1                   1       1                 1             87
88 11     1 1 1               1 1           1 1                             1                         1 1         1         88
89 9         1           1     1   1     1           1   1                         1                   1                   89
90 12 2     1               1             1                         1     2   1               1     1               1       90
91 7   1               1   1                   1             1                 1                                       1   91
92 12   1                           2                       1 1       1       1               3         1   1               92
93 7 1                       1                   1                       1         1   1                 1                 93
94 14         1   1   1                               1   1                 1   1       1   1   1               1     1 2   94
95 7                   1 1             1       1 1           1                     1                                       95
96 11         1     1                 1           1                       1 1   1                 1 1   1           1       96
97 9             1                   1   1                     1           1               2             1 1               97
98 7 1               1                                               2                   1                             2   98
99 11 1             1   1 1                           1                   1 1   1     1                             1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng