BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/05/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15         1                                           1           1 1     1     1 1   1 2   1   1   1               2     00
01 13 1             1           1 2                     1                   1 1   1         1       1               1       1 01
02 17 1 2 1 1   1           1 2     2                             1                 1       1     1       1 1                 02
03 20         1           1   1       2         1   1       1               1   1         1 1 1   2   1     2   1       1     03
04 19           1             1       2 1   1     1     1           1           2     1         1   1 1             1 1   2   04
05 18       1 1 1       1 1 1     1     1 1                         1       1   1             1   1           1 1     1     1 05
06 13   1   1           1           1               1                             1 1 1 1     1   2                       1   06
07 18   2     1 1       1   1       1       1       1           1       1   1     1     1               1   1       1     1   07
08 22   1       1           1     1   3   1       1 1         1 1                 1 2             1   1 1     1   1   1     1 08
09 19 1               1             1                     1 1 1   1             1 1     1     2 1       1     1   1   1   1 1 09
10 22         1 1 1   2       2       1   1               1     1 1   1       1         1 1     1       1 1 1   1         1   10
11 19           1         1     1   1       1 2           1     1     1 1         1     1 1   2                 2   1         11
12 17   1             1     1 1   1         1         1   2     1     1               1               2         1 1         1 12
13 12 1       1     1       1 1                       1         1   1                           1           1       1   1     13
14 18   1     1                   2         1   1     1           1                         1 2         1     1   1 2   1 1   14
15 19     1 1         1   1         1       1   1         1   1   1 1         1 1         1 1 1         1             1   1   15
16 17 1   1               2                               1         1           2       2       1 1             1   1 1 1   1 16
17 15   2         1       2                               2       1         1           1       1 1 1           1       1     17
18 12 1   1                     1 1   1 1         1         1 1     1     1                           1                       18
19 30     1               2 2 1       2       2   1           3   2       1   1 1 1       1 1           1 1 1 1   1     1 1 1 19
20 15                     1             1   1   1     1 1         1   2             1     1         1   1   1           1     20
21 16   2         1         1   1 1         1           2     2                 1                             2 1           1 21
22 22       1   1       1 2 1         1       1         1 1       1 1           2   1       1 2         1 1     1       1     22
23 18 1                       3   1             2 1       1       1             1     2     2   1                 1       1   23
24 17 1     1     1 1 1 1 1   1     1           1                             1 1     1   1                         1   1 1   24
25 18   1 1           1   1     2                     1   1 1               2             2       1   1     1       1   1     25
26 18         1     1 1     1   2             1             3 1   1                 1       1 1       1   1             1     26
27 18     1 1                         1 2 1           1 1 1   1       1     1     1               1         1 1 1     1       27
28 12     1       1           1 1                   1                           1           1               1 1     1 2       28
29 15     1         1   1             1 1   1   1     1 1         1       2       1             2                             29
30 20     1     1         1                 1   1 1 1           2 1   1 2 1       1           1       1 1   1           1     30
31 15     1 1 1   1 1   1       1             2                   1       1               1     1                 1 1         31
32 17             1     1         1   1     1 1 2 1   1   2   1 1 1                                             1           1 32
33 18 1   1   1     1       1               1     1                       1     1 1 1           1   1     1         1   1 1 1 33
34 16 1     1             1   1               1     1 1               1     1       1 1   2     1         1 1                 34
35 10   1       1 1                         1           1 1           1   1       1                             1             35
36 22   1         1 2   1                         1 1           1 1   2 1     1     1             1 1 1     2     2         1 36
37 9                           1       1           1       1 1               1                   1       1       1           37
38 22 1   1 1   1     1         1         1         4   1                 1 1 1 1         1   1     1       1           1   1 38
39 20       1   1 3       2         1   2                       1                   1             1   2 1       1 1 1 1       39
40 13   1           1   1                           1   1             1   2       1   1               1               1   1   40
41 23 1           1       1         1         1 2         1 1     1 1         1   1   2       1   1 1   1 1       1 1 1       41
42 12   1                           1           1           1     1   1               1             1               2 1     1 42
43 17         1               1 1       1 1                                 2     1     1     1       1   1 1 1 1   2         43
44 22 1   1 1       2   2 1     1           1     2     1     1             2       2     1   1         1               1     44
45 17     1   1   1                 1     2   1                 2                   1     1       1     1             1 1 1 1 45
46 13     2                                 1   1 1 1 1             1                     1 1     1           1   1           46
47 8                 1                 1             1     1       1   1     1                     1                         47
48 14       1   1 1         1             1       1 1         1         1     1 1 1                   1               1       48
49 11           1       2 1   1           1                     1                       1       1                       1   1 49
50 22 1 1     1     2 1               1       1 1   1 3     1             1   1   1                   1 1   2     1           50
51 14           1                   1             1       1                 1   1         1 1     1   1 1 1         2         51
52 16     1   1         1     1   1 1                   1 1                 1     1   1 1 1           2         1             52
53 18                       2     1     1     1             2   1   1 1     1             1     1   1     1           1   1 1 53
54 13     1                 1         1                             1             1     1 1 1   1           1 1 1     1       54
55 14                   2   1             1   1                 1   2                   1                 1   1         2   1 55
56 9                                     1   1   1             1                   1   1                   1     1         1 56
57 17         1   1               1     1           2     1 1 1 1   1     2       1             1         1             1     57
58 19     1 1   1   1   1       1           1 1       1 1     1                 1       1   2     1               1       1 1 58
59 11 1                           1       1       2                     1     1         1   1       2                         59
60 17                                     1         1 1 1           1 1 3 1 1       1     1         2           1         1   60
61 16               1 2         1 1                   1 1   1   1     1     1         1       1         1 1         1         61
62 19     2             1         2     1         2       1 1   1     1     1       1     1                   2   1 1         62
63 20     1 2       1         1   1         2       1       2 1     1   1     2               1     1     1             1     63
64 14 1       1     1           1   1           1 2         1   1   1 1                                   1     1             64
65 17                                     2 1 2     1             1   1         1               2   1   1 1   1     1     1   65
66 16     1 2   1                       1   1 1       1 1 1                       1     1   2                     1     1     66
67 16 1                           1   1 1                       1       1 1   1 2   1       1 1       2               1       67
68 7                                 1                 1     1   1                     1                       1     1       68
69 16       1 1   1 1     1                 1   1   1   1 1   1                     1                     1       1       1 1 69
70 15 2             2 1     2   1 1                                 1     1           2                       1         1     70
71 23 2       1   1   2 1     1 2         1     1             1     1   2   2 1       1           1         1             1   71
72 15         1     1   1             1 1       2       1         1   1           1             1       1 1   1               72
73 17               1               1 1                     1 1 2     1           1   1 1         2   1           1   1   1   73
74 14             1   1             1     1   1                       1             1   1     1 1     1       1     1       1 74
75 15       1 1   1               1     1               1             1 1         1     1 1     1               1 1   1       75
76 17           1         1 2 1     1 1     1       2 1                     1         1       1               1   1     1     76
77 18 1 1   2                   1       1 1             1 1                       1   1       1       1       1   1   1   2   77
78 10     1                   1     1                               1               2         1         1     2               78
79 17             1   1         1   1       1         1     1   1                 1   1     1       2   2     1 1             79
80 13 1 1 1   2 1 1             1   1       1                                   1                             1 1             80
81 23   1   1                       1 3 1       2                       1 1 1   1   1 1 1         1 2       1   1 1   1       81
82 11                       1     1                           1 1       1 1 1     1   1                               2       82
83 17 1         1       1   1     1     1 1 1     1 1 1             1   1                   1             1       1         1 83
84 18       2 1   1   1     1             1       1     1         2       1         1 1   1       1   1   1                   84
85 13         1 3               1         1           1             1 1   1                       1       1         1         85
86 15                   1         1 1   1 1       1           1   1     2   1           1                 1 1 1               86
87 22           1 1   1   1       1     1     2 1     1             1   1 2   1     1               1   1 1             1 1 1 87
88 9                 2                       2                               1           2     1               1             88
89 14   1   1 1         1                                               1   1 1     1                   1 1 1         1   2   89
90 16   2     2     1 1 1           1 1               1 1 1   2               1                               1               90
91 9 1                             2     1   1         1               1                                       1           1 91
92 16   1       1   1       1 2   1       1 1   1     2                                           1 1               1       1 92
93 15           1 1   1   1         1 1     1     1         1     1       1             2           1       1                 93
94 12   2         1   3 1               1         1                 1         1                                             1 94
95 17                         1 1       1 1     1     1 1   2   1 1   1         1           1 1   1     1                     95
96 13     1             1   1                   1   1       1       1         1       1 1       1   1 1                       96
97 17             1         1 1                         1           1 1   1   1 1     1     1   1   1 1     1   1           1 97
98 16               1                   1 1               1 1 1         2 1   1       1     1 1 1       1         1           98
99 19 2     1   1   1     1   1 2             1   1                       1   1         1       1         1       1   1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
Ngày
/
Tháng