BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/01/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng
00 17     1 1               1           1     1             1         1   1 1         3         2       1           1     1   00
01 18     1       2           1   1               1     1 1           1             1   1       2   1 1   1   1   1           01
02 17       1         2 1                 1 1         1     1 1             1 1   1 1     1   2               1               02
03 11 1         1 1     1           2 1                                     1     1                                 1 1       03
04 10               1 1     1 1       1       1                                                                     1 1 1   1 04
05 9                     1               1     1             1 1   1               1 1                                 1     05
06 21   1     1 1 1 1             1 1     1         2       1       1 1   1           1         1 1     1 1       1   1       06
07 19 1     2   2   1     2 1                           1     1     1               1   1       1   1 1   1               1   07
08 20 1           1         1   1             1         1   1     1     1 2             1 1   1     1     1   1         1 1 1 08
09 17       1                       1       1         2 1 2     1   1       1             1           1       2       1     1 09
10 12               1                                                                   3 2   1         1               1 1 2 10
11 16 1                         1   1 1     1                     1   1                   1   1 1   1 1 1 1         1 1       11
12 16                             3   1 1     1 1                 1       1     1   1   1 1               1     1     1       12
13 10                               1                     1       1   2       1       1                     1   1         1   13
14 19               1         2       1 1           1 1       1   1 1           1 1   1   1     3 1     1                     14
15 20 1   1   1 1       1               1 2     1       2 1 1       1                       1     1           1 1         1 1 15
16 12                                     1 1   1   1               1               1   1 1       1 1     1               1   16
17 14     1                           2 1 2   1                   2 1                   1                   2   1             17
18 20 2         1             1         1     1   1 1     1 1 1 1                   2       1   1   1     1     1           1 18
19 16     1           1 1 1   1       1           1             1         1                 1           1   1 1   2 1         19
20 13     1             1                 1         1                           1   1     1 1 1     1     1   1             1 20
21 11                 1   1         2 1                                 1   1         1                     2   1             21
22 21               1                         1         1   3 1     1 1 1     1   1           1 1       2 2 1   1 1           22
23 23 1       2         1   1     1               1 1   1                 1 1 1 2             1       2   1       3   1   1   23
24 13       1         1         1           1                                       1 1 1 1 2               1     1 1         24
25 19   1                                     2   1 2     1   2     1   1         1 1   1     1 1     1 1   1                 25
26 17         1     1     1   1 1     1         1 2       1                         1             1     1   2   1 1           26
27 26   2 1         1       1 1     1 1   3                         2   1     2           2 1 2           1     1   2   1     27
28 16           1         1   1     1   1 1 1             1     1         1     1                       1     1     1 1 1     28
29 12   1   1     1 1         1                               1 1           1   1 1                   1           1           29
30 21 3   1             1 1   1         1 2           1   1         1 2       1             1 1           1 1 1               30
31 12     1       1 1                       1   1   1         1       1   1               1   1               1               31
32 20   1           2             2     1 1   1                     1 1           1 1   2 1   1     2 1       1               32
33 18                 1             2   2   1     1     1     1             2         1     1           2         1       2   33
34 21     1   2           1                   1 1   1     1           1   1   1 1 2         1       1   1     1 1     1   1   34
35 14                             1               1 1     1 1       1   1   1       1                       2     1   1     1 35
36 7     1       1           1   2                             1               1                                             36
37 13           1     1     1   1         1 1                     1                 1 1   1     1       1     1               37
38 16 1     1         1       1                 1     1     1 1 1   1   1 1   1                     1             1     1     38
39 22       1   1 1     1       1 1         1 1   1   1 1               1       3 1               1       1       1   1 1   1 39
40 18       2 1     2                       1     2       1       2       1                 1     3                 1       1 40
41 16 1       1 1     1 1   1   1               1                   1       1     1     1                     1 1   1       1 41
42 14         1     1     1             1 1     1               1 1     1           1             2   1     1                 42
43 15                 1                         1   1   1 1   2         2                 1 1             1       1 1       1 43
44 17     1 1 1         1   1                 1       1     1     1     1 1                     2     1   1       1       1   44
45 18 1       2                                 1   1       1               2   1 1         1     1   1         1   2 1   1   45
46 27 1 2           1 1   1   1           1           1         2   1 1       1     2 1     1 1   1 1 1   1 2       1 1       46
47 8     1 1   1         1       1                                                           1               1             1 47
48 14     1       1             1                                 1   1     1 1       2 1         2 1                       1 48
49 18 1     1       1         1       2         1 1   1 2         1           1       1 2     1                       1       49
50 10 1                                 1   1                   1 1   1     1   1                     1               1       50
51 14         1           1 2     1   1           1       1   1     1             1   1 1                             1       51
52 14                 1   1 1     1 1 1               1 1   2       1   1                           1   1                     52
53 10                           1         1       1 1 1         1         1           1           1           1               53
54 15           1               1   1   1       1       1   1 1                   1   1             1               1 1     2 54
55 14       1         1     1           1           1           1         1 1 1   1 2                         1         1     55
56 14       1   1   1     1                   1     1     1           1   1     1               1 1               1         1 56
57 18   1 1 1       1 1                         2 1 1 1         2               1         1           2   1                 1 57
58 15           1 1   2                           1       1           2         1 1   1                         1   1   1 1   58
59 10         1                 1                       3         1                                   1 1   1   1             59
60 19 1 2         1     1     1 1             1   1     1       3 1                     1   1   1             1     1         60
61 14                       1   2             1                   3     1         1       1 1     1 1                     1   61
62 20                 1 2               1   1 2 1       1         1           1 1 3                       2 1               2 62
63 10   1       2   1           1   1                 1   1                                                     1         1   63
64 13                     1 1                 1       1   1 1         1     1             1 1                 1   1       1   64
65 15   1 1   1         1       1     1     1 2     1                     1 1         1           1           1               65
66 20   1         2   1     2     1                             2 1       2     1   1     1   1       1     2             1   66
67 20       1   1       1         2   1         1         1   1   1 1                     1 1     1   1   1     2   1     1   67
68 12               1   1     1         1         1 1   1                     1                                 1   1 1 1     68
69 25   1     2   1 1       1 1       1 1     1 1     1     1 1     1 1   1 1   1         1         1     1         1   2     69
70 18 1       1         1 1 1     1 1                         1             1     1                   1   2   1 2   1   1     70
71 9           1                   1           1               2             1 1 1                             1             71
72 18               1   1     1       1       1 1   1         1                 3 1   1     1   1 1   1           1           72
73 22   1   1 1   1     1 1     1 1     1 1 1           1   1         2       1   1     1           1 1 2                     73
74 15 2         2         1   1     1                         1 1                 1     1               1   1     1       1   74
75 26   1 1         1 1 1 1 1 1   1   1         1     1   1             1 1           1           1 1 1 1     1   1   1 2 1   75
76 25     1       1   1     1 2 1 1         1     1 1       2     1   1         1   1     1     1   1                 1 1 2 1 76
77 9   1                 1     1                           1           1       1           1                 1       1       77
78 17             1 1     1                   1     1       1           2               1   2 1           1   1   1   1 1     78
79 16 1   1   1         1 1             1                   1 1   1           2                 1         1 1   1       1     79
80 18     1 1 1     1   1   1   1   1           1 1 1   2       1       2     1                 1                             80
81 13     1             1     1                     1 1             1                     1       1   1         1 1     1   1 81
82 23   1 1 1     1     1 2 1         1 1 1 1             1 1           1           1 1       1 1   1                 1   1 1 82
83 17 1 1   1                       3       1   1     1               1     1           1       1   1   1             1   1   83
84 26       1   1     1               2   2 1     1 1 1   1         1   1   1         2     1     1 1   1       1   2 1   1   84
85 13           3   1     1 1 1   1         1         1                                             1               1   1     85
86 9         1                               1         1         1     1   1 1     1   1                                     86
87 16     1       1         1       1   3         1   1                       1   1       1   1                         2   1 87
88 11   1     1   1   1               1         1             1               1               1 1       1                     88
89 14     1     1 1       1                     1         1               1 1       1               1       1 2     1         89
90 19     1       1   1       1 1 2 1   1   1     1           1 1 1     1     1     1                           1     1       90
91 24   1 1 1   1 1     1   1   1         1     1 1         1       1     1           1     1     1 1 1 1   1     1     1   1 91
92 21 1 2                     1 1   1   1   1     1   1         1         2   1       1     1 1       1     2         1       92
93 16 1   1 1 1       1         1           1     1   1 1   1               1           1             1 1               1     93
94 8                             1         1 1     1                                     1 1     1 1                         94
95 19 1 1   1 2   1     1       1     2               1   2         1   1               1   1           1                 1   95
96 16   1   1         1         1 1 1       1         1   1           1     1   1 1     1                       1 1           96
97 15   1             1 1           1     1 1                       1       1                 4   1                 1       1 97
98 17             1         1   1     1 1 1 1           1     2       2   1         1           1               1       1     98
99 14 1         1 1                           1       1       1         2 1   2                 1                 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng