BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/03/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11   2                       1                   1                             2     1         1         1 1       1 00
01 21       1 1           1     1           3   1     1     4   1         1   1                   2         1     1 1   01
02 12                 1               1                   1             1                 1 2     2                 1 2 02
03 12   1               2   1 1                   1                       1           1       1 1         1 1           03
04 14 1   2     2                   1                 1               1                   1       1     1   1   1   1   04
05 15 1     1                           1   1     2   1 1 1   1   1                     1       1 1                   1 05
06 12     1                     1             1   1         1   1               1 2       1                 1 1         06
07 15     1     1             1   1 1         1     1                             1       1         2     1   1     2   07
08 13 1     1         1                         1   2         1         1 1       1       1             1   1           08
09 16 1   1 1       1   2         1   1           2   1             1             1 2                           1       09
10 17     1         2   1   3           2         1               1 1               2         1               1 1       10
11 15           1 1           1 1 1     1 2   1 1             1   1                         1         1       1         11
12 22       1         2 1   1 1 1         1 1       1     1   1     1 1 1       1     1       1   1 1   1       1       12
13 13   1                 1   1 2                       1                     1         1 1 1         1           2     13
14 16   1 1             1       1 1               1 1     1                     1 1                   1 2       1   1 1 14
15 19 1   1       2       2     1         1 1       1   1   1             1   1     1       1   1             2         15
16 14 1 1   1 1         1   1                 1   1 2     1 1                 1                                     1   16
17 10   1                 1     1   1     1             1                   1           1 1         1                   17
18 19           2           1 1 1       1 1         1                   1 1     1   2           1 1       1   1 1 1     18
19 21   1 1 1               1     1   1           1   3 1     1           1 1             2 1 1     1             1 1   19
20 16   1     1 1   1       1         1       1       1                 1         1             1 1   1 1       1 1     20
21 17       1       1     1           1         1   1 1 1             1       1 1                         2 1 2     1   21
22 12   1         1     1 1 1             1           1       1     1           1     1               1                 22
23 24     1         1   1         2 2   1 1 1     1           1 2 1 1         1 1   1       1 1         1       1   1   23
24 18   1 1   1               1         1 1 1             1   1   1 1       1 1       1             1 1       1       1 24
25 19   1         1             1           2 1 1   1     2   1       1         1   1     1     1     1   1         1   25
26 17   1     2 1 1                                   1       1 1 1 1   1   2     1 1             1       1             26
27 22 1       1                 1 2                   1       1       2 1   2       1 1 3   3       1 1                 27
28 15 2           1       1           1       1             3 1             1     1     1               1       1       28
29 18                               1                   1     1 1 1 1 1 1 2     1               2   1   1       1     2 29
30 15   1       1   1 1       1             1   1   1     1             3             1                   1       1     30
31 18           1 1     1                 1   1   1 1   1   1 1     1           1       1     1 2           1     1     31
32 19       1   1                     1               1         1   1     2 1   1 2 1     1   1     1           2   1   32
33 20   1 1 1 1           1 1 1     1     1                     1 1 1       1         1     2       1   1         1   1 33
34 19         1     2 1   3 1       1         1                           1           2   1   1         1     2 1       34
35 15         1 1 2 1 1                   1 1 1   1 1     1                               1     1           1           35
36 15       1   1                         1 1 1         1     1       2                   1     1 1   1     1   1       36
37 21               1       1           1                 1   2 2 1 1 2     1 1   1   1 1   1 1         1   1           37
38 24   1   1       1 1     1 1 1       1 1 1 2 2               2 2             1     1   1       1               1   1 38
39 14 1                       1       2   1               1       1           1     1 1       1               1   1   1 39
40 22 1   1   2             1     2 1 2                 1       1 2   1       1 1 1             1     1       1       1 40
41 16 1             1 1   1       3   1         1       1     1       1                   1     1   1     1             41
42 19 1     1   1   1           1       1         1     1   1             1   1 1     1       1     1     1       1 1 1 42
43 15           1 1 1       1 1 1   1 1   1     1             1             1   1   1   1                               43
44 17   1       2     1       1         1   1     1             1 1 1     1   1 1   1 1                               1 44
45 15 1 1 1 1             1   1                       1   1                 1 1     1   1 1               1     1       45
46 15                   1           1   2         1       1 1             1     1 1                 1   1   2     1     46
47 21           1       1           1 2 1 1 2     1       1         1                     1 1 1 2 1   1   1 1           47
48 19 1             1   1   1                   1                 1   2     3 2 1         1             1   1 1     1   48
49 15   1   1   1 1 1 1 1       1               1       1   1                           1                           2 1 49
50 7             1                         1     1     1   1                                     1                 1   50
51 13                                         2           1     1 1                   2           1 1 1       1   1   1 51
52 15         1     1           1             1 1 1 1         1   2                   1       1 1   1     1             52
53 14 1   1 1                 1     1   1 1           1                 1       1             2                   1   1 53
54 16 1         1 1             1             1         1 2     1       1     1   2     1         1 1                   54
55 16   2   1       1     1         1   1         1 1       1       1         1                 1     1   1           1 55
56 14       1   2       1         1 1   1                               1           1               1 1         1 1   1 56
57 10   1             1       1     1     1             1         1       1   1                       1                 57
58 15     1 1   1                   1 1                     1           1   1         1 1     1 1     1   1     1       58
59 10         1         1                     1 1                       1 1                 1 1 1           1           59
60 16     1       1   3 1 1 1   1         1                         1 1   1       2                             1       60
61 20         1         1             1   1   1 1   2     1       1       1 1   1   1   1 1             1   1     1 1   61
62 16                     2       1           1       1 1           1     1 2                 1 1       1 1   1 1       62
63 9   1                 1 1 1               1           1                     1             1     1                   63
64 6         1           1             1                           1             1                             1       64
65 15     1       1       1       1   1   1             1       1   2     1   1                               2 1       65
66 25   1     1   1 1     1       1   1 1     1 1 1     1 1           1     1 1 1     1     1       1 1   2 1       1   66
67 9 1       1   1     1                                             1                           1       1         1 1 67
68 21 1           1     1       1 1 2 1     1   1     1         1         1     1             1       1 1   1 2   1     68
69 11     1 1         1         1 1         2                                           1 1     1                     1 69
70 13   1     1   1                 1 1             1                           1   1 1         1               1 1 1   70
71 15     1           2       1           1             1               1   1                 1 1       2 1     1 1     71
72 8             1               1   1 1     1                                       1             1               1   72
73 13 1   1       1     1   1                               1       1   1           1 1 2             1                 73
74 10       1   1 1             1     1               1                 2         1                 1                   74
75 13 1             1           1       1       1     1 2         1   1                     1           1     1         75
76 14   1     1   1                       1 1       1 1                 1   1       1               2 1 1               76
77 20 1   2     1     1       1 1           1 1       1     1   2   1 1               1 1   1           1     1         77
78 15             1 1   1             1       1   1 1   1             1       1   1     1                 1     1 1     78
79 16                       1 1 2 1             1           1         1   1         1       2     1         3           79
80 10           1 1       1   1           1                   1               1 1                   1 1                 80
81 15 1           1           1             1 1   1         1           1   1 1 1                     1 1 2             81
82 16 2                                   1             1 3             1 1   1 1 1 1                 1           1 1   82
83 12       1           1                       2 1   1   1               1 1         1                           1 1   83
84 10                               1           1     1               1                     1 2     1     1           1 84
85 20                   1           1   1 1     1     1     1   1 2     1 1 1 1       1   1       2               1 1   85
86 12                 1 1   1     3   1             1                                     1   1           1           1 86
87 17   1 1 1             2   1     1               1 2                       1     1     1   1       1 1   1           87
88 16         1           1 2       1                       2 1 1 1 1   1                       1       1   1         1 88
89 15 1   2   2           1 1 2   1     1               1       1         1                 1                           89
90 8                                         1     1           1         1               1 1               2           90
91 20       1       1 1 1     1                               3   1 1                   1 1 1         1 1 2     1 1 1   91
92 16       1 1             1                   1 1   1   1     1     1             1   1   1 1 1 1             1       92
93 12           1     1               1 1   1               1 1                     1                 1         1     2 93
94 17       1 1       2             1       1   1   1                 2           1     1   1   1           1     1   1 94
95 15               1 1             1   2   1     1         1     1     1             1 1         1           1   1     95
96 13         1     1 1     1           1       1           1         1     1         1           1 1               1   96
97 10       1       1             1               1       1     1   1             1     1           1                   97
98 15               1 1             1           1       1     1 1                         1 1 1   2   1 1     1         98
99 16 1   1   1               1       1             1   1           2   1     1   1 1   1         1           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng