BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/02/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17   2     1         1         1 1       1       1 2   1     1     1 1               1           1     1           00
01 14                   2         1     1 1         1     1           1       2           1   1               1     1 01
02 15           1 2     2                 1 2                           1         2 1                 1 1         1   02
03 16       1       1 1         1 1           1 1     1 1         1         1 1     1           2 1                   03
04 14           1       1     1   1   1   1                 1 1                 1 1     1 1       1       1           04
05 10         1       1 1                   1       1 1   1                           1               1     1         05
06 21 1 2       1                 1 1         2             1   2   1     1 1 1 1             1 1     1         2     06
07 20   1       1         2     1   1     2             1       1 1     2   2   1     2 1                           1 07
08 12   1       1             1   1                 1       1     1           1         1   1             1         1 08
09 12   1 2                           1         1 1                     1                       1       1         2 1 09
10 6     2         1               1 1                                         1                                     10
11 12             1         1       1           2     1 1         1                         1   1 1     1             11
12 18 1     1       1   1 1   1       1             1 1 2                                     3   1 1     1 1         12
13 14         1 1 1         1           2     1 2 1   1 1     1                                 1                     13
14 18 1 1                   1 2       1   1 1     2         1                   1         2       1 1           1 1   14
15 20     1       1   1             2         2                 2 1   1   1 1       1               1 2     1       2 15
16 9                                     1         1   1 1 1                                         1 1   1   1     16
17 14         1 1         1                             1     2 1     1                           2 1 2   1           17
18 18 1   2           1 1       1   1 1 1                   1     2         1             1         1     1   1 1     18
19 18           2 1 1     1             1 1     2         1   1       1           1 1 1   1       1           1       19
20 14   1             1 1   1 1       1 1       1       1 1           1             1                 1         1     20
21 14 1                         2 1 2     1   1   1                               1   1         2 1                   21
22 8 1     1               1                             1 1                   1                         1         1 22
23 21 1   1       1 1         1       1   1   2     1     1   1   1       2         1   1     1               1 1   1 23
24 11       1             1 1       1       1   1       1               1         1         1           1             24
25 16 1   1     1     1     1   1         1                 1   2   1                                     2   1 2     25
26 16   1 1             1       1                 1   1       1           1     1     1   1 1     1         1 2       26
27 24     1 1 3   3       1 1                   1 1       1         2 1         1       1 1     1 1   3               27
28 14   1     1               1       1           1     1   1               1         1   1     1   1 1 1             28
29 16 1               2   1   1       1     2           1   1   1   1   1     1 1         1                           29
30 15       1                   1       1             1           3   1             1 1   1         1 2           1   30
31 16 1       1     1 2           1     1     1     1           1     1       1 1                       1   1   1     31
32 18 1 2 1     1   1     1           2   1                         1           2             2     1 1   1           32
33 19       1     2       1   1         1   1     1         1 1 1                 1             2   2   1     1     1 33
34 17       2   1   1         1     2 1                 1       1     1   2           1                   1 1   1     34
35 10           1     1           1               1       2 1                                 1               1 1     35
36 12           1     1 1   1     1   1             1                 1       1           1   2                       36
37 14   1   1 1   1 1         1   1                 1                       1     1     1   1         1 1             37
38 14 1     1   1       1               1   1 1                 1 1     1         1       1                 1     1   38
39 19     1 1       1               1   1   1         1 1               1   1 1     1       1 1         1 1   1   1 1 39
40 21 1 1             1     1       1       1 2     2 1 1 1             2 1     2                       1     2       40
41 12           1     1   1     1                                 1       1 1     1 1   1   1               1         41
42 16 1     1       1     1     1       1 1 1 1 1                         1     1     1             1 1     1         42
43 10 1   1   1                                 1   1     1                       1                         1   1   1 43
44 16 1   1 1                               1   1           2 2       1 1 1         1   1                 1       1   44
45 13     1   1 1               1     1             1       1   1 1       2                                 1   1     45
46 21 1 1                 1   1   2     1         1 1 1 1 1       1 2           1 1   1   1           1           1   46
47 15           1 1 1 2 1   1   1 1                           1       1 1   1         1       1                       47
48 10 1         1             1   1 1     1     1                     1       1             1                         48
49 18         1                           2 1   1 2               1     1       1         1       2         1 1   1 2 49
50 6                   1                 1                   1   1                                 1   1             50
51 19       2           1 1 1       1   1   1       1 1   1   1           1           1 2     1   1           1       51
52 16       1       1 1   1     1               1     1         1                 1   1 1     1 1 1               1 1 52
53 13 1             2                   1   1 1           2                                 1         1       1 1 1   53
54 14   2     1         1 1                   1 1           1               1               1   1   1       1       1 54
55 11                 1     1   1           1         1       1         1         1     1           1           1     55
56 15     1               1 1         1 1   1 1       1         1       1   1   1     1                   1     1     56
57 14                       1                       1   1   1       1 1 1       1 1                         2 1 1 1   57
58 13       1 1     1 1     1   1     1                   1                 1 1   2                           1       58
59 10             1 1 1           1                             1         1                 1                       3 59
60 13   2                             1                           1 2         1     1     1 1             1   1     1 60
61 15 1   1   1 1             1   1     1 1   1       1         1                       1   2             1           61
62 17               1 1       1 1   1 1         1               1                 1 2               1   1 2 1       1 62
63 16 1             1     1                       2 1 1 1     1     1       2   1           1   1                 1   63
64 7   1                             1               1                               1 1                 1       1   64
65 13                               2 1                             1 1   1         1       1     1     1 2     1     65
66 20 1     1     1       1 1   2 1       1     1 1         1   1   1         2   1     2     1                       66
67 15                   1       1         1 1       1   1 1   1         1   1       1         2   1         1         67
68 18 1             1       1 1   1 2   1             1     2                   1   1     1         1         1 1   1 68
69 17         1 1     1                     1                 1     1     2   1 1       1 1       1 1     1 1     1   69
70 17 1   1 1         1               1 1 1               1 1 1   1       1         1 1 1     1 1                     70
71 13               1 1       2 1     1 1               1     1 1           1                   1           1         71
72 15       1             1               1       2   1   1   1                 1   1     1       1       1 1   1     72
73 22     1 1 2             1                   1 1 1 1         1   1   1 1   1     1 1     1 1     1 1 1           1 73
74 15   1                 1                   1   2 1   1     1   2         2         1   1     1                     74
75 16             1           1     1         1                     1 1         1 1 1 1 1 1   1   1         1     1   75
76 18     1               2 1 1               1   1                   1       1   1     1 2 1 1         1     1 1     76
77 9       1 1   1           1     1         1                     1                 1     1                         77
78 15   1     1                 1     1 1       1   1     1   2               1 1     1                   1     1     78
79 14     1       2     1         3                           1   1   1   1         1 1             1                 79
80 20 1                   1 1                 1         2 1           1 1 1     1   1   1   1   1           1 1 1   2 80
81 13 1                     1 1 2                         1 1   1     1             1     1                     1 1   81
82 19 1 1 1                 1           1 1     1                   1 1 1     1     1 2 1         1 1 1 1             82
83 13       1                           1 1                   1   1 1   1                       3       1   1     1   83
84 21             1 2     1     1           1         1 2 1             1   1     1               2   2 1     1 1 1   84
85 17       1   1       2               1 1                     1           3   1     1 1 1   1         1         1   85
86 10           1   1           1           1   1 1   1                   1                               1         1 86
87 17     1     1   1       1 1   1           1       1               1       1         1       1   3         1   1   87
88 14                 1       1   1         1   1       2   1       1     1   1   1               1         1         88
89 11             1                                 2     1 2         1     1 1       1                     1         89
90 16           1 1               2                       1           1       1   1       1 1 2 1   1   1     1       90
91 25         1 1 1         1 1 2     1 1 1       2   1     1       1 1 1   1 1     1   1   1         1     1 1       91
92 19     1   1   1 1 1 1             1       1     1             1 2                     1 1   1   1   1     1   1   92
93 18     1                 1         1     2   1   1       1     1   1 1 1       1         1           1     1   1 1 93
94 12   1     1   1   1           1     1   1     1                                           1         1 1     1     94
95 19       1 1         1           1   1     1       1       1   1 1   1 2   1     1       1     2               1   95
96 13       1           1 1               1       1                 1   1         1         1 1 1       1         1   96
97 12   1     1           1                   1 1   1               1             1 1           1     1 1             97
98 16           1 1 1   2   1 1     1                                         1         1   1     1 1 1 1           1 98
99 13   1 1   1         1           1                         1 2 1         1 1                           1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng